(Website Văn phòng) –  Chủ tịch UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo về triển khai thực hiện Danh mục nhóm dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) liên thông trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP yêu cầu Thủ trưởng sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức tập trung tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết thủ tục hành chính, xây dựng quy trình điện tử đối với danh mục DVCTT liên thông theo Quyết định số 206/QĐ-TTg ngày 28/2/2024 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Danh mục nhóm DVCTT liên thông ưu tiên tái cấu trúc quy trình, tích hợp, cung cấp trên Cổng dịch vụ công Quốc gia năm 2024. Thời gian hoàn thành trong tháng 4/2024. Chủ động rà soát, đề xuất UBND TP những thủ tục hành chính (TTHC), nhóm TTHC đủ điều kiện thực hiện DVCTT, hướng đến 100% TTHC đủ điều kiện thực hiện DVCTT toàn trình.

Văn phòng UBND TP phối hợp với các sở, ban, ngành thực hiện rà soát, tái cấu trúc quy trình nội bộ giải quyết TTHC, xây dựng quy trình điện tử đổi với danh mục DVCTT liên thông theo Quyết định số 206 của Thủ tướng Chính phủ. Tham mưu UBND TP phê duyệt danh mục TTHC đủ điều kiện thực hiện DVCTT toàn trình, một phần năm 2024 trên địa bàn TP; thời gian hoàn thành trong tháng 4/2024. Theo dõi, đôn đốc các cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ được giao; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND tình hình thực hiện.

Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan kiểm tra rà soát việc kết nối, cung cấp dịch vụ công theo Quyết định số 206 trên Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP kết nối Cổng dịch vụ công Quốc gia. Chủ trì, phối hợp với Văn phòng Chính phủ rà soát các lỗi kỹ thuật trong quá trình tích hợp, đồng bộ hồ sơ TTHC giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC TP với Cổng dịch vụ công Quốc gia đảm bảo đồng bộ đầy đủ 100% hồ sơ TTHC theo quy định.

Minh Thư Liên kết website
9.661.460
Đang truy cập : 89
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn