(Website Văn phòng) – Sáng 7/3, UBND TPHCM tổ chức Hội nghị tổng kết công tác cải cách hành chính Thành phố năm 2023 và triển khai công tác cải cách hành chính năm 2024. Chủ tịch UBND TP, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố Phan Văn Mãi chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị có ông Nguyễn Duy Hoàng, Phó Cục trưởng Cục Kiểm soát thủ tục hành chính, Văn phòng Chính phủ; Phó Chủ tịch UBND TPHCM, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính Thành phố; lãnh đạo các Sở ngành TP, thành phố Thủ Đức, các quận, huyện…

Trong năm 2023, Ban Thường vụ Thành ủy, UBND TP luôn chỉ đạo sâu sâu sát, kịp thời và đề ra giải pháp, chỉ tiêu định hướng để Ban Chỉ đạo CCHC TP phấn đấu, nỗ lực cho công tác CCHC của TP. Qua đó, đã có rất nhiều hoạt động nâng chất trong CCHC như: phát động phong trào thi đua “CCHC” giai đoạn 2023 - 2025, phát động thi đua 60 ngày đêm phấn đấu thực hiện giải ngân vốn đầu tư công trên địa bàn TP… tạo nên sự quyết tâm cao độ trong thực hiện CCHC.

Công tác chỉ đạo, điều hành về CCHC được thực hiện thường xuyên, đảm bảo tiến độ kế hoạch đề ra. Công tác giám sát của Hội đồng nhân dân, Ủy ban MTTQ Việt Nam và các tổ chức chính trị - xã hội TP cũng như kế hoạch kiểm tra, khảo sát CCHC của Ban chỉ đạo CCHC được triển khai, thực hiện nghiêm túc, qua đó thúc đẩy các đơn vị thực hiện công tác CCHC hiệu quả hơn trong thời gian tới.

Công tác tuyên truyền về CCHC được đẩy mạnh, các đơn vị đã chủ động tuyên truyền bằng nhiều hình thức, tổ chức những hội thi tìm hiểu về công tác CCHC trên địa bàn TP. Đồng thời, năm 2023 là năm đầu tiên TP tổ chức Hội thi sáng tạo CCHC.

Năm 2023, TP tổ chức thành công kỳ thi tuyển công chức, góp phần nâng cao chất lượng công chức trên địa bàn Thành phố.

Việc xây dựng Kho dữ liệu dùng chung của TPkết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết TTHC của TP với các hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu khác tiếp tục được quan tâm, triển khai thực hiện.

Kết quả CCHC năm 2023

Đối với công tác chỉ đạo, điều hành; TP đã ban hành 74 văn bản chỉ đạo. So với các nhiệm vụ đề ra tại Kế hoạch công tác CCHC năm 2023, đến nay đã hoàn thành 88/88 nhiệm vụ, đạt tỷ lệ 100%.

TP đã thực hiện một số công tác trọng tâm sau: Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách thủ tục hành chính (TTHC), hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp và phát động các phong trào thi đua CCHC giai đoạn 2023 - 2025; tổ chức Hội thảo “Thực hành xây dựng thể chế, quy định tốt cải cách thủ tục hành chính”. Thành lập Đoàn kiểm tra, khảo sát tình hình công tác CCHC trên địa bàn TP năm 2023 và triển khai kiểm tra, khảo sát đối với 25 cơ quan, đơn vị. Phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ làm công tác CCHC trên địa bàn TP. Ban hành Kế hoạch về thí điểm áp dụng công cụ cải tiến năng suất chất lượng 5S trong các cơ quan nhà nước.

Về cải cách thể chế, TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội về triển khai thực hiện thí điểm một số cơ chế đặc thù phát triển TPHCM; phối hợp với các bộ, ngành Trung ương hướng dẫn trình tự, thủ tục xây dựng văn bản quy phạm pháp luật đối với các nội dung được giao tại Nghị quyết số 98.

TP đã ban hành 93 văn bản quy phạm pháp luật; Quận, huyện, thành phố Thủ Đức ban hành 37 văn bản; kiểm tra theo thẩm quyền 43 văn bản quy phạm pháp luật. Ban hành Kế hoạch theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2023 trên địa bàn TP; Quyết định kiểm tra công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2023 trên địa bàn TP.

Đối với cải cách TTHC, TP đã ban hành Quyết định rà soát, đánh giá TTHC trên địa bàn TPHCM năm 2023; thành lập Tổ Công tác cải cách TTHC của Chủ tịch UBND TP; Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả giải quyết TTHC theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn TP.

Hiện nay có 1.834 TTHC đang áp dụng, trong đó 1.487 TTHC thuộc thẩm quyền cấp tỉnh, 219 TTHC thuộc thẩm quyền cấp huyện, 128 TTHC thuộc thẩm quyền cấp xã. TP ban hành 65 Quyết định công bố danh mục 657 TTHC: chuẩn hóa 140 TTHC mới, sửa đổi 273 TTHC, thay thế 75 TTHC, bãi bỏ 169 TTHC. Tiếp nhận mới trong năm 2023 là 8.161 trường hợp phản ánh, kiến nghị, trong đó 1.106 trường hợp về quy định hành chính và việc thực hiện TTHC; 7.055 trường hợp không thuộc phạm vi, thẩm quyền xử lý.

Trong năm 2023, tổng số hồ sơ các sở, ban, UBND cấp huyện, UBND cấp xã nhận giải quyết là 22.583.451 hồ sơ, đã giải quyết 22.509.223 hồ sơ, đang giải quyết 74.727 hồ sơ. Trong số hồ sơ đã giải quyết có 22.471.574 hồ sơ giải quyết đúng hạn (chiếm tỷ lệ 99.84%) và 37.649 hồ sơ giải quyết quá hạn (chiếm tỷ lệ 0,16%) và đã được thực hiện Thư xin lỗi (chiếm tỷ lệ 100%).

Số lượng hồ sơ được cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ toàn trình, mức độ một phần là 11.722.887 hồ sơ tăng so với cùng kỳ năm 2022 (có 5.937.601 hồ sơ). Hiện nay, tổng số dịch vụ công trực tuyến (tính đến tháng 12/2023) là: 740/1.837 TTHC đạt tỷ lệ 40,28% (trong đó dịch vụ công trực tuyến toàn trình 464 TTHC, dịch vụ công trực tuyến một phần 276 TTHC).

Về cải cách tổ chức bộ máy, TP phối hợp với các Bộ, ngành tham mưu Thủ tướng Chính phủ xem xét chấm dứt mô hình thí điểm hoạt động của Ban Quản lý An toàn thực phẩm TPHCM; trình HĐND TP ban hành Nghị quyết thành lập Sở An toàn thực phẩm và Nghị quyết quy định cơ cấu tổ chức bộ máy, chức năng, nhiệm vụ các tổ chức hành chính và đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND thành phố Thủ Đức; chỉ đạo triển khai thực hiện việc sắp xếp đơn vị sự nghiệp công lập năm 2023 theo Nghị quyết số 19-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương tại TPHCM.

TP đã báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Nghị quyết số 131/2020/QH14 của Quốc hội; ban hành Kế hoạch và tổ chức Hội nghị triển khai Kế hoạch về sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TP; báo cáo Bộ Nội vụ về phương án tổng thể sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2023 - 2030 trên địa bàn TP; trình Ban cán sự đảng UBND TP về dự thảo Đề án đầu tư - xây dựng các huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021 - 2030; báo cáo kết quả 3 năm thực hiện Đề án chuyển một số huyện thành quận (hoặc thành phố thuộc TPHCM) giai đoạn 2021 - 2030.

Đối với cải cách chế độ công vụ, TP ban hành chủ trương thực hiện nghiên cứu giải pháp, sáng kiến về thực hiện chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động năng động, sáng tạo vì lợi ích chung; thành lập Ban soạn thảo và Tổ giúp việc Ban soạn thảo xây dựng Đề án về chính sách, giải pháp tạo động lực và khuyến khích cán bộ, công chức, viên chức, người lao động an tâm công tác trong bộ máy chính quyền đô thị của TP.

TP đã thông qua Nghị quyết của HĐND TP về “mức thu nhập chuyên gia, nhà khoa học, người có tài năng đặc biệt đối với lĩnh vực TPHCM có nhu cầu thu hút” và “Quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, viên chức từ nguồn sinh viên tốt nghiệp xuất sắc, người có trình độ cao vào làm việc trong các cơ quan, đơn vị thuộc hệ thống chính trị TPHCM” tại kỳ họp phiên thứ 13.

Đối với cải cách tài chính công, TP thực hiện phân cấp nguồn thu, nhiệm vụ chi cho từng cấp ngân sách ở TP thời kỳ ổn định ngân sách, giai đoạn 2022 - 2025. Tiếp tục thực hiện rà soát tìm kiếm các nguồn lực đã được tích lũy từ nhiều năm trước như: tăng thu từ kết dư ngân sách, nguồn cải cách tiền lương, quỹ dự trữ tài chính để đảm bảo cho các nhiệm vụ chi phát sinh ngoài dự toán. Rà soát, đôn đốc người nộp thuế nộp đúng, đủ và kịp thời số thuế phát sinh vào ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật, giải quyết dứt điểm các khoản tiền thuế đang chờ điều chỉnh, các khoản nợ chờ xử lý còn tồn đọng.

Hiện nay, có 100% đơn vị hành chính trên địa bàn TP thực hiện chế độ tự chủ, tự chịu trách nhiệm trong việc sử dụng biên chế và kinh phí quản lý hành chính, 100% đơn vị đã xây dựng quy chế chi tiêu nội bộ, quy chế quản lý tài sản; 100% đơn vị sắp xếp bộ máy và có tiết kiệm kinh phí.

Về xây dựng và phát triển Chính quyền điện tử, Chính quyền số; TP ban hành Bộ chỉ số đánh giá chuyển đổi số TP và Kế hoạch triển khai Bộ chỉ số chuyển đổi số TP năm 2023; Chiến lược quản trị dữ liệu của TP; Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM” và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” năm 2023; Kế hoạch triển khai “Chương trình hỗ trợ phát triển doanh nghiệp và sản phẩm Công nghệ thông tin – Truyền thông giai đoạn 2020 - 2030” năm 2023; Kế hoạch triển khai Quyết định số 411/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phát triển kinh tế số và xã hội số đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 trên địa bàn TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030; Kế hoạch triển khai Đề án “Phát triển hạ tầng viễn thông và Kế hoạch phát triển hạ tầng số tại TPHCM giai đoạn 2020 - 2030” giai đoạn 2023 - 2025; Kế hoạch hành động triển khai thực hiện Chiến lược An toàn, An ninh mạng Quốc gia, chủ động ứng phó với các thách thức từ không gian mạng đến năm 2025, tầm nhìn 2030; Kế hoạch tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày Chuyển đổi số Quốc gia năm 2023 tại TPHCM. Kết quả đánh giá chỉ số Chuyển đổi số (DTI) của TP liên tục nằm trong Top 5 tỉnh, thành phố ở thứ hạng cao: năm 2020 đạt thứ hạng 5, năm 2021 đạt thứ hạng 3 và năm 2022 đạt thứ hạng 2.

Phương hướng, nhiệm vụ CCHC trọng tâm năm 2024

Tiếp tục triển khai Nghị quyết 98 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM.

Tăng cường trách nhiệm, nâng cao hiệu quả cải cách TTHC, hiện đại hóa phương thức chỉ đạo, điều hành phục vụ người dân, doanh nghiệp.

Thực hiện tốt công tác tuyên truyền CCHC. Phối hợp Ban Tuyên giáo Thành ủy tiếp tục chỉ đạo các cơ quan báo, đài TP quan tâm tuyên truyền thường xuyên, liên tục, bám sát các nội dung về công tác CCHC, đẩy mạnh hơn nữa truyền thông về chương trình Chuyển đổi số trên địa bàn TP, phù hợp từng giai đoạn và chiến lược của TP.

Tăng cường kiểm tra CCHC, kiểm tra công vụ, việc thực hiện quy tắc ứng xử theo hướng đột xuất, không báo trước; đặc biệt kiểm tra trách nhiệm người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành công tác CCHC, cải cách TTHC và kết quả thực hiện các chỉ tiêu CCHC.

Đẩy mạnh việc đào tạo, bồi dưỡng công tác CCHC, trao đổi, học tập kinh nghiệm trong và ngoài nước góp phần thúc đẩy nền hành chính TP.

Xây dựng Đề án “Xây dựng nền công vụ TPHCM hoạt động hiệu lực, hiệu quả giai đoạn 2024 - 2030”.

Tiếp tục triển khai hiệu quả Nghị định số 73/2023/NĐ-CP về khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung trong việc chủ động thực hiện CCHC.

Đánh giá việc thực hiện Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc UBND TPHCM, UBND quận - huyện, thành phố Thủ Đức trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước.

Tiếp tục triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý và khai thác nguồn thu, việc giải ngân vốn đầu tư công.

Tiếp tục triển khai Đề án xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh và xây dựng chính quyền điện tử tại TP.

Phát huy tối đa hiệu quả quá trình Chuyển đổi số để có giải pháp cụ thể thực hiện tốt chủ đề năm 2024.

Minh Thư Liên kết website
9.661.501
Đang truy cập : 103
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn