(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Kế hoạch triển khai chuyển đổi số năm 2024 tại Văn phòng.

Kế hoạch nhằm mục tiêu triển khai có hiệu quả mô hình Chính quyền điện tử, Chính quyền số tại Văn phòng theo Kiến trúc chính quyền điện tử Thành phố; tiếp tục đẩy mạnh công tác ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính, nhất là trong chỉ đạo, điều hành thông qua môi trường điện tử; giảm thiểu sử dụng văn bản giấy trong điều hành và xử lý công việc; nâng cao năng lực bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng tại Văn phòng UBND TP.

Một số mục tiêu cụ thể tại Văn phòng UBND TP trong năm 2024:

+ Số hóa xử lý và lưu trữ 100% hồ sơ xử lý trên môi trường điện tử (trừ các văn bản mật; các loại văn bản theo danh mục kèm theo Công văn số 775/VPCP-KSTT ngày 4/2/2020 của Văn phòng Chính phủ về danh mục văn bản điện tử không gửi kèm bản giấy; các loại văn bản theo chỉ đạo của Thường trực UBND Thành phố).

+ 100% các chỉ đạo điều hành của Chủ tịch UBND TP và UBND TP được cập nhật, theo dõi và xử lý trên môi trường điện tử đảm bảo hoàn thành các nhiệm vụ được giao.

+ 100% cán bộ, công chức, viên chức sử dụng chữ ký số trong thực hiện nhiệm vụ trên môi trường điện tử; thường xuyên sử dụng hộp thư điện tử công vụ Thành phố.

+ 100% văn bản giao nhiệm vụ của UBND TP và Thường trực UBND TP đủ 3 yếu tố (nội dung, đơn vị chủ trì, thời hạn) được chuyên viên cập nhật đầy đủ trên hệ thống.

+ 100% máy chủ, máy trạm tại cơ quan cài đặt giải pháp phòng chống mã độc và thiết lập tường lửa đảm bảo an toàn, an ninh thông tin...

Thục Duyên Liên kết website
9.660.885
Đang truy cập : 2
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn