(Website Văn phòng) - UBND TP vừa ban hành Kế hoạch hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố năm 2024.

Kế hoạch nhằm mục đích triển khai có hiệu quả Kết luận số 57-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới. Đồng thời, kịp thời thông tin tình hình thế giới và của đất nước đến nhân dân trên địa bàn Thành phố trong hoạt động đối ngoại.

Đa dạng hóa các hình thức thông tin đối ngoại gắn với các hoạt động tuyên truyền, báo chí, du lịch, các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể thao, hoạt động của các phương tiện thông tin đại chúng,... tạo sự lan tỏa mạnh mẽ giá trị, bản sắc văn hóa, lịch sử, truyền thống, hình ảnh của TPHCM, của dất nước, con người Việt Nam đến cộng đồng quốc tế.

Ngoài ra, kế hoạch cũng góp phần tăng cường đấu tranh phản bác thông tin, luận điệu xuyên tạc của các thế lực thù địch thực hiện âm mưu, hoạt động “diễn biến hòa bình” trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần giữ vững an ninh, chính trị và trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thành phố…

Theo kế hoạch, các nội dung hoạt động thông tin đối ngoại trên địa bàn Thành phố năm 2024 bao gồm 13 nội dung chính: Triển khai thực hiện văn bản quy phạm pháp luật, văn bản quản lý, chỉ đạo, hướng dẫn về thông tin đối ngoại; Tập huấn, đào tạo bồi dưỡng nghiệp vụ về thông tin đối ngoại; Công tác truyền thông, giới thiệu, quảng bá hình ảnh Thành phố; Tuyên truyền các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật; Triển khai Đề án truyền thông về quyền con người; Công tác tuyên truyền biển đảo; phân giới, cắm mốc và quản lý biên giới; Tổ chức biên soạn và xuất bản các ấn phẩm phục vụ công tác thông tin đối ngoại; Đẩy mạnh ứng dụng các nền tảng mạng xã hội trong công tác truyền thông về hoạt động thông tin đối ngoại của Thành phố; Cung cấp thông tin báo chí về tình hình phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố; Tổng hợp thông tin báo chí phản ánh và tổ chức họp báo cung cấp thông tin cho báo chí; “Xây dựng chuyên mục thông tin các hoạt động đối ngoại nổi bật của Thành phố” trên Đài Truyền hình và Phát thanh TPHCM; Chương trình “Đối thoại quốc tế cùng chuyên gia”; Tổ chức cuộc thi ảnh và bài viết với chủ đề “Thành phố Hồ Chí Minh với hành trình 50 năm hội nhập quốc tế” dành cho cộng đồng người nước ngoài đang sinh sống, học tập, làm việc tại Thành phố.

Để thực hiện kế hoạch trên, UBND Thành phố yêu cầu đảm bảo sự lãnh đạo toàn diện của Thành ủy TPHCM, sự chỉ đạo điều hành, giám sát thống nhất của UBND TP, sự hỗ trợ và phối hợp của các Bộ, ngành Trung ương nhằm góp phần thực hiện tốt đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về thông tin đối ngoại.

Kế hoạch cần chấp hành nghiêm túc chế độ bảo mật thông tin, bảo vệ bí mật Nhà nước, chế độ báo cáo trong hoạt động thông tin đối ngoại theo các quy định hiện hành. Kịp thời xử lý các thông tin về đối ngoại, định hướng dư luận, hạn chế ảnh hưởng tiêu cực của các thông tin sai lệch, luận điệu xuyên tạc của các thế lực chống phá.

Kế hoạch cần tạo chuyển biến về nhận thức, chủ động mở rộng và nâng cao hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác với nước ngoài trên các lĩnh vực kinh tế, khoa học kỹ thuật, văn hóa, giáo dục, môi trường,… nhằm phát huy thế mạnh của Thành phố trong quá trình phát triển và xây dựng Đô thị thông minh.

Công tác thông tin đối ngoại phải được triển khai chủ động, toàn diện, thường xuyên, có trọng tâm, trọng điểm theo kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của Thành phố. Nội dung thông tin đối ngoại cần tiếp tục được đổi mới, sáng tạo, chính xác, kịp thời, hiệu quả…

Thanh Mai Liên kết website
9.661.345
Đang truy cập : 120
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn