(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã có Thông báo kết luận của Phó Chủ tịch UBND TP Võ Văn Hoan tại Hội nghị tổng kết hoạt động năm 2023 và triển khai chương trình công tác năm 2024 của ngành Nội vụ Thành phố.

Phó Chủ tịch UBND TP yêu cầu tiếp tục thực hiện tinh thần nâng cao trách nhiệm công vụ trong đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức. Theo đó, nội bộ từng cơ quan rà soát lại về chức năng, nhiệm vụ để tinh gọn bộ máy, giảm khâu trung gian.

Khuyến khích mở rộng thực hiện Kết luận số 14-KL/TW của Bộ Chính trị về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung từ cấp cơ sở và phải công bố sản phẩm để thực hiện. Đến tháng 6/2024, với 30 đề án đã có, Sở Nội vụ cần thúc đẩy trình UBND TP. Trong quá trình triển khai, thực hiện nếu có vướng mắc về pháp luật thì chủ động báo cáo UBND TP.

Công tác cải cách hành chính năm 2024 phải dựa trên nền tảng công nghệ thông tin, trọng tâm thúc đẩy chuyển đổi số để nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động công vụ, phục vụ nhân dân và doanh nghiệp; đồng thời tăng cường sử dụng chữ ký số.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 ngày 24/6/2023 của Quốc hội về thí điểm một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TPHCM; trọng tâm là việc tham mưu HĐND TP các dự thảo: Nghị quyết về phê chuẩn Đề án cơ cấu, số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại các phường, xã, thị trấn dựa trên quy mô dân số, hoạt động kinh tế và đặc điểm địa bàn; Nghị quyết về sắp xếp khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết quy định về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã, ở khu phố, ấp, người trực tiếp tham gia hoạt động ở khu phố, ấp và mức khoán kinh phí hoạt động của tổ chức chính trị - xã hội ở cấp xã, mức kinh phí hoạt động của khu phố, ấp trên địa bàn TPHCM; Nghị quyết quy định về tiêu chí, tiêu chuẩn, định mức đối với số lượng cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách tại phường, xã, thị trấn thuộc TPHCM.

Trong tháng 2/2024, tham mưu UBND TP trình Chính phủ dự thảo Nghị định phân cấp quản lý nhà nước một số lĩnh vực cho TPHCM; Nghị định công nhận công chức cấp xã tương đương công chức cấp huyện thuộc TPHCM.

Tham mưu UBND TP báo cáo Bộ Chính trị xây dựng Luật Đô thị đặc biệt cho TPHCM.

Rà soát, đánh giá cụ thể việc phân cấp, ủy quyền đã thực hiện trong thời gian qua. Theo đó, tiếp tục nghiên cứu, đề xuất phân cấp, ủy quyền cho UBND quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Thực hiện tốt công tác quy hoạch, bố trí cán bộ hợp lý, chuẩn bị cán bộ cho nhiệm kỳ mới.

Sở Nội vụ cũng được giao tham mưu UBND TP Chỉ thị về việc phát động phong trào thi đua yêu nước năm 2024 và thi đua chào mừng kỷ niệm 76 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 - 11/6/2024). Sơ kết phong trào thi đua chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025); các công trình, dự án, chương trình của các sở, ngành, địa phương phải khẩn trương thực hiện; tập trung các nội dung về chính sách, xã hội và kết thúc vào cuối năm 2024.

Bên cạnh đó, Sở Nội vụ tiếp tục triển khai thực hiện tốt các kế hoạch, chương trình công tác về bình đẳng giới; công tác thanh niên; công tác hội, quỹ và tổ chức phi chính phủ. Hướng dẫn, quản lý các hoạt động tôn giáo và giải quyết các nhu cầu chính đáng của các tổ chức tôn giáo theo đúng quy định.

Minh Thư Liên kết website
9.661.213
Đang truy cập : 24
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn