(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Chủ đề công tác năm 2024: “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội”.

Mục đích, yêu cầu

Kế hoạch nhằm bám sát, triển khai đầy đủ, nhất quán, đồng bộ các định hướng, mục tiêu tổng quát, nhiệm vụ của Trung ương, Chính phủ, Thủ tướng chính phủ, Thành ủy và HĐND TP giao.

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc việc triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP, các nhiệm vụ của UBND TP về những cơ chế, chính sách thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15, đảm bảo đúng định hướng, nội dung, chất lượng và tiến độ.

Thực hiện đồng bộ, nhất quán, toàn diện, hiệu quả các nhóm giải pháp nhằm đẩy nhanh quá trình thực hiện Chuyển đổi số, xây dựng đô thị thông minh trong thực hiện các cơ chế đặc thù trên địa bàn Thành phố. Tận dụng tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP theo Nghị quyết số 98/2023/QH15, tạo bước chuyển có tính đột phá trong huy động sức mạnh tổng hợp, khai thác hiệu quả các tiềm năng, lợi thế, vịt rí chiến lược của TP.

Đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chuyển đổi số, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh, hiệu quả sản xuất kinh doanh, giảm chi phí cho người dân, doanh nghiệp, nâng cao năng lực quản lý điều hành của Chính quyền các cấp trong việc cụ thể hóa cơ chế đặc thù trên địa bàn TP.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức người lao động các cơ quan, đơn vị đáp ứng tiêu chuẩn, trình độ, năng lực trong thực hiện nhiệm vụ. Xử lý nghiêm các tập thể, cá nhân có tâm lý cầm chừng, thiếu quyết liệt trong thực hiện Chuyển đổi số và triển khai thực hiện cơ chế đặc thù phát triển TP.

Nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm

1. Về thực hiện Chuyển đổi số

Thực hiện chuyển đổi số nhằm đổi mới toàn diện mô hình tổ chức vận hành Chính quyền TP dựa trên dữ liệu và công nghệ hiện đại nhằm công khai, minh bạch, nâng cao hiệu quả và trách nhiệm giải trình. Triển khai các giải pháp nhằm phục vụ quản trị thực thi và điều hành Thành phố thông minh; tổ chức theo dõi, giám sát và dự báo các vấn đề Thành phố đang gặp phải bằng việc ứng dụng dữ liệu lớn, trợ lý ảo, trí tuệ nhân tạo giúp Lãnh đạo Thành phố quản lý, điều hành đô thị hiệu quả dựa trên dữ liệu.

Tiếp tục tập trung phát triển dữ liệu số, các cơ quan, đơn vị thuộc và trực thuộc UBND TP tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ Chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số, phục vụ đổi mới sáng tạo, phát triển kinh tế số một cách toàn diện và bền vững.

Tiếp tục tổ chức triển khai, điều hành có hiệu quả trên cơ sở bám sát các chương trình, mục tiêu đã ban hành, tập trung hỗ trợ, khuyến khích các doanh nghiệp công nghệ số phát triển, tạo động lực để thúc đẩy doanh nghiệp trong các ngành kinh tế thực hiện chuyển đổi số, phát triển các mô hình sản xuất, kinh doanh mới dựa trên nền tảng công nghệ số; cải thiện môi trường đầu tư, chất lượng đào tạo nguồn nhân lực, tiêu chí thu hút, hoạt động trong Khu công nghệ cao phù hợp với Nghị quyết số 98/2023/QH15 nhằm thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ trong lĩnh vực công nghệ số, vi mạch, bán dẫn; nghiên cứu hình thành thêm khu công nghệ thông tin tập trung tại TP, ưu tiên khai thác và phát huy hiệu quả chuỗi công viên phần mềm Quang Trung, Trung tâm Chuyển đổi số, từ đó lan tỏa, tạo sự liên kết vùng trong phát triển công nghiệp công nghệ thông tin.

Đẩy mạnh công tác thông tin tuyên truyền với nhiều hình thức, nội dung đa dạng, huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị, Nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện Chuyển đổi số kết hợp thực hiện Đề án 06.

Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị trong việc áp dụng công nghệ số để thực hiện cải cách hành chính, tăng cường triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, tạo thuận lợi nhất cho người dân, doanh nghiệp tham gia thực hiện.

Đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ; thúc đẩy đổi mới sáng tạo; xây dựng Thành phố thông minh. Rà soát, sửa đổi, bổ sung các cơ chế, chính sách đột phá thúc đẩy phát triển khoa học công nghệ, đổi mới sáng tạo, phong trào khởi nghiệp, chuyển đổi số quốc gia; nâng cao hiệu quả sử dụng quỹ phát triển khoa học công nghệ.

Tăng cường chỉ đạo hoàn thiện Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP. Thực hiện liên thông, kết nối giữa Hệ thống thông tin giải quyết thủ tục hành chính của TP với Hệ thống thông tin chuyên ngành của các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị và Hệ thống thông tin chuyên ngành của Bộ, ngành Trung ương nhằm chia sẻ dữ liệu phục vụ nhu cầu khai thác theo quy định.

Tập trung thực hiện các công việc chuyển đổi số phục vụ cải cách hành chiisnh.

2. Về thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15

Tiếp tục nghiên cứu, vận dụng Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội nhằm giải quyết những khó khăn, vướng mắc, những “điểm nghẽn” của các ngành, lĩnh vực trong thực tiễn, nhất là huy động các nguồn lực để đầu tư phát triển ngành, lĩnh vực.

Triển khai hoàn thành các nhiệm vụ theo kết luận của Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15 (Ban Chỉ đạo 850) tại Hội nghị lần thứ nhất Ban Chỉ đạo 850. Trong đó, tập trung đôn đốc, phối hợp các Bộ, ngành Trung ương hoàn thiện trình Chính phủ ban hành các văn bản hướng dẫn triển khai Nghị quyết số 98/2023/QH15.

Tăng cường phối hợp, thông tin kịp thời giữa các thành viên Ban Chỉ đạo 1519 của Ban Thường vụ Thành ủy với Ban Chỉ đạo 850, với các Tổ Công tác, Hội đồng tư vấn ; tập trung những nội dung ưu tiên, những vấn đề quan trọng và các giải pháp liên quan đến công tác chỉ đạo điều hành.

Triển khai thực hiện các Nghị quyết của HĐND TP cụ thể hóa Nghị quyết số 98/2023/QH15 ; chủ động nghiên cứu, tham mưu đề xuất các cơ chế, chính sách hỗ trợ, khuyến khích đầu tư phát triển trên địa bàn TP.

Tiếp tục triển khai thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15 theo các nhiệm vụ đã được đề ra tại Quyết định số 2856/QĐ-UBND và Kế hoạch số 3600/KH-UBND của UBND TP đảm bảo tiến độ, chất lượng.

Ngoài nhóm nhiệm vụ giải pháp trọng tâm, UBND TP giao 74 nhiệm vụ cụ thể, trong đó Chuyển đổi số: 27 nhiệm vụ; thực hiện Nghị quyết số 98/2023/QH15: 47 nhiệm vụ.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và Chủ tịch UBND các quận, huyện; người đứng đầu các Doanh nghiệp có 100% vốn Nhà nước trực thuộc UBND TP khẩn trương chỉ đạo triển khai thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp được giao, bảo đảm kỷ cương, thiết thực, hiệu quả; phối hợp chặt chẽ với các đơn vị được giao chủ trì thực hiện nhiệm vụ. Rà soát, đánh giá thực trạng, kết quả đạt được, mô hình giải pháp hiệu quả và nắm bắt những khó khăn, vướng mắc, những vấn đề phát sinh trong quá trình tổ chức triển khai, kịp thời báo cáo Thường trực UBND TP phụ trách xem xét có ý kiến.

Sở Thông tin và Truyền thông đầu mối, theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về Chuyển đổi số; Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối theo dõi việc thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp về Nghị quyết số 98/2023/QH15. Sở Nội vụ chủ trì, theo dõi, tổng hợp chung báo cáo UBND TP.

Minh Thư Liên kết website
9.661.520
Đang truy cập : 19
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn