(Website Văn phòng) – Chủ tịch UBND TPHCM đã ban hành Chỉ thị về việc thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2024.

Năm 2024 là năm thứ 4 thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025, là năm quan trọng cần nỗ lực vượt bậc, tăng tốc, bứt phá thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra của cả giai đoạn.

Nhằm tập trung thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác, Chủ đề năm 2024, Chủ tịch UBND TP yêu cầu các đồng chí Thành viên UBND TP, Thủ trưởng các sở, ban, ngành TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và Chủ tịch UBND các quận, huyện; Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP:

Khẩn trương triển khai nhiệm vụ của ngành, cơ quan, đơn vị và địa phương gắn với việc: (1) Rà soát các chỉ tiêu, chương trình, đề án thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI; xác định một số chương trình, đề án quan trọng, cần tập trung nguồn lực triển khai bài bản và hiệu quả. Nghiên cứu, cập nhật, điều chỉnh nội dung một số đề án, chương trình đã ban hành phù hợp với các Nghị quyết mới của Trung ương liên quan đến Thành phố; định kỳ đánh giá, sơ kết, tăng cường theo dõi, rà soát tiến độ, hiệu quả từng đề án, chương trình; (2) Bám sát Quyết định triển khai thực hiện các nhiệm vụ được giao tại Nghị quyết số 31-NQ/TW, Nghị quyết số 24-NQ/TW của Bộ Chính trị về phát triển vùng Đông Nam Bộ và TPHCM; (3) Kế hoạch triển khai chương trình, công trình, dự án thi đua tiêu biểu cấp Thành phố chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025). Phấn đấu hoàn thành vượt mức 18 chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội; tập trung thực hiện đảm bảo tỷ lệ giải ngân đầu tư công đạt 95%, là nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên, liên tục.

Trực tiếp, chủ động, tích cực tổ chức thực hiện kịp thời, hiệu quả những nhiệm vụ, quyền hạn được UBND TP, Chủ tịch UBND TP phố giao, phân cấp, ủy quyền theo quy định, đảm bảo tiến độ, chất lượng. Đề cao trách nhiệm người đứng đầu, chủ động thích ứng, sẵn sàng ứng phó mọi tình huống, linh hoạt trong chỉ đạo, điều hành; giữ vững, siết chặt kỷ luật, kỷ cương hành chính; quán triệt, thực hiện tốt Quy chế làm việc của UBND TP nhiệm kỳ 2021 - 2026[1] và Quy chế phối hợp giữa các sở, ban, ngành thuộc
UBND TPHCM, UBND thành phố Thủ Đức, UBND quận, huyện trong công tác tham mưu và triển khai thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước; tăng cường sử dụng, ứng dụng, khai thác hiệu quả Hệ thống Quản trị thực thi Thành phố trên nền tảng số trong phối hợp, thực thi công vụ.

Ngay trong tháng 1/2024, tập trung xây dựng Chương trình công tác, Kế hoạch năm 2024 của cơ quan, đơn vị có trọng tâm, trọng điểm bám sát Chương trình công tác, Chủ đề năm của UBND TP; tổ chức phân công nhiệm vụ theo hướng “cá thể hóa trách nhiệm, cụ thể hóa công việc”, mỗi công việc được giao cho một đơn vị, một công chức, viên chức làm đầu mối chủ trì theo dõi xử lý và chịu trách nhiệm chính. Đơn vị và công chức, viên chức phối hợp chịu trách nhiệm xử lý các nội dung liên quan thuộc lĩnh vực chuyên môn, nghiệp vụ được phân công.

Chủ động truyền thông, thông tin về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và Chính quyền TP tạo sự đồng thuận trong Nhân dân và xã hội; đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước, thúc đẩy phong trào hành động cách mạng; tạo động lực, truyền cảm hứng, cổ vũ đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và người lao động ra sức thi đua, phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; khuyến khích, bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, tạo cơ sở pháp lý vững chắc, xây dựng môi trường thuận lợi để cán bộ, công chức, viên chức yên tâm trong thực hiện trách nhiệm công vụ, góp phần nâng cao hiệu quả công tác chỉ đạo, điều hành và xử lý công việc.

Trong quá trình phối hợp để giải quyết công việc thuộc thẩm quyền, chỉ lấy ý kiến các cơ quan liên quan trực tiếp đến đề án, dự án..., không lấy ý kiến phối hợp của cơ quan không liên quan hoặc không cần thiết. Cơ quan được lấy ý kiến có trách nhiệm trả lời đúng hạn, đúng chức năng, nhiệm vụ, có quan điểm, trách nhiệm rõ ràng, không trả lời chung chung, né tránh, đùn đẩy trách nhiệm làm ảnh hưởng đến tiến độ xử lý công việc. Kiên quyết không để xảy ra tình trạng chậm trễ, nhũng nhiễu, tiêu cực, lãng phí nguồn lực, cơ hội của Nhà nước, xã hội, người dân, doanh nghiệp; tăng cường giám sát, kiểm tra việc thực hiện thủ tục hành chính để phát hiện, xử lý nghiêm các cơ quan, đơn vị, người đứng đầu cơ quan, đơn vị và cán bộ, công chức, viên chức không chịu xử lý, vi phạm.

UBND TP giao Sở Kế hoạch và Đầu tư đầu mối tiếp nhận các kiến nghị, đề xuất của UBND thành phố Thủ Đức và UBND các quận, huyện trong quá trình tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội; rà soát, phân nhóm và tổng hợp báo cáo UBND TP tại Phiên họp UBND TP về kinh tế - xã hội tổ chức định kỳ hằng tháng.

Về tháo gỡ khó khăn của cộng đồng doanh nghiệp: Sở Tài chính đầu mối, theo dõi, giải quyết kiến nghị, khó khăn vướng mắc của các Doanh nghiệp có 100% vốn nhà nước trực thuộc UBND TP; Ban Đổi mới quản lý doanh nghiệp Thành phố tăng cường phối hợp các cơ quan Trung ương theo dõi việc phê duyệt và triển khai Đề án tiếp tục sắp xếp, đổi mới, cổ phần hoá, nâng cao chất lượng, hiệu quả Kế hoạch sắp xếp, cổ phần hóa và thoái vốn nhà nước tại doanh nghiệp giai đoạn 2022 - 2025; Sở Xây dựng đầu mối giải quyết các khó khăn vướng mắc doanh nghiệp Bất động sản trên địa bàn TP; Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư Thành phố đầu mối tiếp nhận, điều phối thông tin giải quyết các kiến nghị, vướng mắc của cộng đồng doanh nghiệp; các hiệp hội doanh nghiệp kịp thời đề xuất giải quyết các khó khăn vướng mắc của doanh nghiệp, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế TP.

UBND TP giao Sở Nội vụ theo dõi đánh giá, kiểm tra việc thực thi công vụ, kết quả thực hiện, các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, Chương trình công tác năm, Chủ đề năm của UBND TP là một trong những cơ sở quan trọng để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị. Tập trung triển khai xây dựng Đề án vị trí việc làm, phát động phong thi đua yêu nước, tổ chức khen thưởng đột xuất, biểu dương bằng các hình thức phù hợp đối với các tập thể, cá nhân có mô hình hay, cách làm tốt, sáng kiến hiệu quả trong thực thi công vụ, giải quyết các điểm nghẽn, vấn đề tồn tại.

Giao Sở Tư pháp tăng cường theo dõi việc thực hiện Chỉ thị số 02/CT-UBND ngày 14/2/2023 về tiếp tục nâng cao chất lượng công tác xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật; Chỉ thị số 01/CT-UBND ngày 3/1/2024 về nâng cao chất lượng công tác xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật và tổ chức thi hành pháp luật nhằm ngăn ngừa tình trạng tham nhũng, lợi ích nhóm, lợi ích cục bộ; Thường xuyên tập huấn cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức nắm rõ quy trình tham mưu nội dung trình HĐND TP, góp phần đảm bảo tiến độ, chất lượng các tờ trình của UBND TP theo quy định.

Giao Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện có hiệu quả Chiến lược truyền thông của Chính quyền Thành phố; chủ động cung cấp thông tin có trọng tâm đối với các chính sách, hoạt động chỉ đạo điều hành của UBND TP, Chủ tịch UBND TP. Đầu mối hướng dẫn sử dụng Hệ thống Quản trị thực thi TPHCM trên nền tảng số.

Giao Văn phòng UBND TP thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra và báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ UBND TP, Chủ tịch UBND TP giao các sở, ban, ngành Thành phố và UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; kịp thời báo cáo Chủ tịch UBND TP xem xét, chỉ đạo thực hiện.

Minh Thư

  Liên kết website
9.349.794
Đang truy cập : 22
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn