(Website Văn phòng) – Sáng 16/1, Khối thi đua 1 (gồm các cơ quan: Văn phòng UBND Thành phố, Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội và Hội đồng nhân dân Thành phố, Sở Nội vụ, Sở Tư pháp, Thanh tra Thành phố, Ban Dân tộc Thành phố) tổ chức Hội nghị tổng kết thực hiện giao ước thi đua năm 2023 và phương hướng hoạt động năm 2024 của Khối thi đua 1.

Kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023

Báo cáo tại hội nghị, ông Hoàng Nam Phong, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND TP, cho biết, tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao chất lượng và giải pháp trong tổ chức các phong trào thi đua nhằm thực hiện hiệu quả các Chương trình đột phá theo tinh thần nghị quyết Đại hội Đảng bộ của Thành phố lần thứ XI, trong năm 2023, các đơn vị Khối thi đua 1 đã triển khai hiệu quả các Nghị quyết của Chính phủ, Bộ ngành Trung ương, Thành ủy, HĐND TP trên tất cả các lĩnh vực đến toàn thể cán bộ, công chức, viên chức và đạt được một số kết quả nổi bật.

Ông Hoàng Nam Phong, Trưởng phòng Hành chính – Tổ chức, Văn phòng UBND TP báo cáo kết quả phong trào thi đua yêu nước năm 2023 và nhiệm vụ trọng tâm năm 2024 của Khối thi đua 1

Cụ thể, các đơn vị đã tiếp tục hưởng ứng các phong trào thi đua do Thủ tướng Chính phủ phát động như: Phong trào thi đua “Cả nước đoàn kết, chung sức, đồng lòng thi đua phòng, chống và chiến thắng đại dịch COVID-19”; “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”;…

Các đơn vị đã tổ chức triển khai, phổ biến các nội dung thi đua tại Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2023, họp giao ban cơ quan, chào cờ hằng tuần bằng nhiều hình thức như: tích cực hưởng ứng tham gia các hoạt động đóng góp, chia sẻ với người nghèo thông qua tổ chức công đoàn, qua đóng góp của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động như: ủng hộ Quỹ “Vì người nghèo”, Quỹ “Đền ơn đáp nghĩa” với tổng kinh phí hơn 517 triệu đồng; tăng cường phối hợp trong thanh tra, kiểm tra kỹ cương hành chính, văn hóa giao tiếp, văn hóa công sở, quy trình xử lý hồ sơ của cán bộ, công chức, viên chức; phát huy tính gương mẫu, tận tụy, chuẩn mực, chuyên nghiệp, trách nhiệm, kỷ cương, thân thiện, năng động, minh bạch trong hoạt động thực thi nhiệm vụ, công vụ; đáp ứng yêu cầu phục vụ Nhân dân, xã hội.

Từ đầu năm 2023, các đơn vị thành viên đã triển khai các phong trào thi đua do UBND TP phát động. Đặc biệt, hưởng ứng nội dung phát động phong trào thi đua đặc biệt chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước của UBND TP, cụ thể: Sở Nội vụ với công trình “Đề án xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức của TPHCM ngang tầm nhiệm vụ và xây dựng nền công vụ ưu tú”; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND TP với công trình “Phần mềm quản lý dự án đầu tư công; Xây dựng phần mềm hỗ trợ kỳ họp HĐND; Xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên trang tin điện tử HĐND”; Thanh tra TP với công trình “Nâng cao chất lượng thực hiện công tác thanh tra, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng”; Ban Dân tộc với công trình Thực hiện số hóa dữ liệu Di tích cơ sở bí mật Thành ủy Sài Gòn – Gia định”; Sở Tư pháp với công trình “Đề xuất triển khai thí điểm cấp bản điện tử giấy tờ hộ tịch tại TPHCM”; Văn phòng UBND TP với công trình “Xử lý hồ sơ công việc trên môi trường điện tử”.

Các đơn vị đã quan tâm hơn trong công tác triển khai thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phát huy trách nhiệm nêu gương của người đứng đầu, tích cực xây dựng và thực hiện đăng ký kế hoạch cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, giải quyết kịp thời, có hiệu quả nhiệm vụ được phân công. Tinh thần trách nhiệm, ý thức tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống và thực hành chuẩn mực đạo đức công vụ trong cán bộ, đảng viên đã trở nên tự giác và thường xuyên hơn.

Công tác dân vận trong chính quyền được quan tâm chỉ đạo kịp thời, xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm của toàn thể đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm việc tại các đơn vị. Đặc biệt, chú trọng công tác cải cách hành chính, tiếp công dân, phối hợp cơ quan, đơn vị thực hiện nhiệm vụ. Thông qua đó, mỗi cán bộ đảng viên, công chức hiểu rõ được trách nhiệm của mình trong việc thực hiện nhiệm vụ dân vận, có ý thức nghiên cứu phát huy nguồn lực dân vận từ chức năng quản lý Nhà nước của mình, góp phần hoàn thành nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị trong năm 2023.

Từ phong trào thi đua yêu nước gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, các đơn vị có nhiều tấm gương điển hình được Đảng ủy Khối Dân – Chính – Đảng tuyên dương.

Lãnh đạo các đơn vị Khối thi đua 1 thể hiện quyết tâm thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024

Nhiệm vụ trọng tâm năm 2024

Các đơn vị thành viên Khối thi đua 1 tập trung một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm theo Chủ đề năm 2024 của Thành phố “Quyết tâm thực hiện hiệu quả Chuyển đổi số và Nghị quyết số 98/2023/QH15 của Quốc hội.”

Theo đó, tiếp tục quán triệt và tổ chức thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 34 của Bộ Chính trị và Chỉ thị số 25 của Ban Thường vụ Thành ủy về tiếp tục đổi mới công tác thi đua khen thưởng. Nâng cao hơn nữa nhận thức, đổi mới tư duy trong công tác thi đua, khen thưởng tại Văn phòng UBND TP.

Đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hiệu quả, thiết thực bám sát mục tiêu, nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị.

Quyết tâm đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả thực hiện chính quyền điện tử; tham mưu, xử lý văn bản theo quy trình ISO; thực hiện cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính gắn với chủ đề năm 2024 của TP. Tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 2242 của UBND TP phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn TPHCM; Kế hoạch số 2278 của UBND TP về phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021-2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ Thành phố lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước Thành phố lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025).

Tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, tư tưởng về thi đua yêu nước của Chủ tịch Hồ Chí Minh; chính sách, pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các phong trào thi đua yêu nước; công tác phát hiện, bồi dưỡng, biểu dương, tôn vinh và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến, các gương “người tốt, việc tốt”.

Tổ chức bình chọn, xét duyệt khen thưởng đúng quy trình, thủ tục. Nâng cao chất lượng khen thưởng với phương châm: kịp thời, chính xác, công khai, công bằng. Tập trung thực hiện tốt công tác khen thưởng thành tích đột xuất, khen thưởng theo đợt, theo chuyên đề; hạn chế khen tràn lan, chú trọng khen tập thể nhỏ, cá nhân là người lao động trực tiếp. Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác thi đua, khen thưởng nhằm đơn giản hóa thủ tục hành chính.

Tại hội nghị, các đơn vị đã thống nhất bầu Sở Nội vụ làm Khối trưởng Khối thi đua 1 năm 2024.

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP, Khối trưởng Khối thi đua 1 năm 2023, phát biểu

Ông Đặng Quốc Toàn, Chánh Văn phòng UBND TP, Khối trưởng Khối thi đua 1 năm 2023, đánh giá trong năm qua các đơn vị trong khối đã tham mưu thực hiện các nội dung Nghị quyết 98 của Quốc hội, sơ kết giữa nhiệm kỳ của UBND TP. Đối với các nhiệm vụ do UBND TP, Chính phủ giao; các đơn vị cũng rất tích cực với hơn 80% nội dung công việc đã hoàn thành, đóng góp xứng đáng cho sự phát triển của TP, góp phần nâng cao các chỉ số cải cách hành chính của TP.

Khối đã chủ động tổ chức giao ước thi đua sớm, tích cực triển khai các nội dung theo kế hoạch đã đề ra; nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ chính trị, tích cực ra sức thực hiện chủ đề năm, hưởng ứng các phong trào thi đua của TP.

Về nhiệm vụ năm 2024, Chánh Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị quan tâm đăng ký giải thưởng sáng tạo, thực hiện các nội dung đăng ký chào mừng 50 năm Ngày giải phóng miền Nam thống nhất đất nước.

Về triển khai chủ đề năm 2024, Chánh Văn phòng UBND TP đề nghị các đơn vị đẩy mạnh ứng dụng chữ ký số, tăng cường nhận/gửi hồ sơ điện tử, xử lý hồ sơ trên môi trường điện tử, tăng cường nâng cấp thiết bị.

Bên cạnh đó, nỗ lực hoàn thành các nội dung còn lại triển khai Nghị quyết 98 như 8 nội dung trình HĐND TP, 16 nội dung trình UBND TP.

Quang cảnh hội nghị

Minh Thư Liên kết website
9.349.936
Đang truy cập : 4
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn