(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 trong năm 2023.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát huy kết quả tích cực đã đạt được trong triển khai Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2016-2020 và kết quả thực hiện năm 2021-2022; rà soát và đẩy mạnh các giải pháp đồng bộ nhằm hoàn thành 3 nhóm mục tiêu và 18 chỉ tiêu cụ thể Chương trình Giảm ô nhiễm môi trường giai đoạn 2020-2030 (chương trình).

5 nhóm giải pháp

Kế hoạch đề ra 5 nhóm giải pháp triển khai thực hiện chương trình trong năm 2023.

Nhóm giải pháp 1: Tăng cường sự tham gia và phối hợp của các Sở, ban, ngành; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội, UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; các đơn vị có liên quan trong công tác truyền thông nâng cao nhận thức, giúp cộng đồng dân cư TP thay đổi hành vi, hình thành thói quen tích cực trong bảo vệ môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp 2: Hoàn thiện cơ chế chính sách để thu hút các ngành nghề đầu tư trong lĩnh vực môi trường; đảm bảo sự tiếp cận thuận lợi, bình đẳng của các nhà đầu tư nghiên cứu và phát triển công nghệ thân thiện môi trường.

Nhóm giải pháp 3: Nâng cao năng lực quản lý, phát triển nguồn nhân lực; củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy và đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý, đào tạo nguồn nhân lực đảm bảo thực hiện hiệu quả mục tiêu đề ra; hiện đại hóa cơ sở vật chất, tăng cường kiểm tra, kiểm soát thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài nguyên, bảo vệ môi trường, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Nhóm giải pháp 4: Đẩy mạnh đầu tư công nghệ cao, khuyến khích việc sử dụng công nghệ, thiết bị tiên tiến trong sản xuất, kinh doanh, giảm thiểu chất thải, kiểm soát và xử lý triệt để ô nhiễm, kết hợp xử lý chất thải tạo năng lượng, bảo vệ và cải thiện chất lượng môi trường sinh thái. Tập trung các giải pháp công trình để phục vụ công tác giảm thiểu ô nhiễm môi trường.

Nhóm giải pháp 5: Tăng cường liên kết, hợp tác với các tỉnh, thành phố trong vùng và các vùng lân cận và quốc tế trong quản lý, giải quyết các vấn đề tài nguyên, môi trường và ứng phó với biến đổi khí hậu.

UBND TP giao Thủ trưởng các Sở ngành, các cơ quan trực thuộc UBND TP, Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện tổ chức triển khai các giải pháp, chương trình/dự án được phân công nhiệm vụ trong năm 2023; sơ kết kết quả thực hiện Chương trình trong quý II, gửi báo cáo về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, tham mưu sơ kết kết quả thực hiện Chương trình, trình UBND TP trong tháng 6/2023; báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch đến năm 2023 và xây dựng Kế hoạch cụ thể năm 2024 đối với Chương trình gửi về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo UBND TP trước ngày 30/12/2023.

UBND TP đề nghị các tổ chức chính trị - xã hội, Cục Hải quan Thành phố, Cục Thuế Thành phố phối hợp thực hiện.

Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc cần thiết bổ sung, điều chỉnh Kế hoạch này, các Sở ngành, địa phương chủ động phối hợp Sở Tài nguyên và Môi trường tổng hợp, đề xuất UBND TP quyết định.

Minh Thư

  Liên kết website
8.475.785
Đang truy cập : 160
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn