(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có văn bản về thực hiện công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở năm 2023.

Theo đó, UBND TP yêu cầu Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị tập trung thực hiện các nội dung trọng tâm sau:

Về công tác dân vận của chính quyền, xây dựng chương trình, kế hoạch cụ thể triển khai chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân vận.

Tiếp tục thực hiện Kế hoạch của UBND TP về triển khai thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 26/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phân công cán bộ, công chức phụ trách trực tiếp công tác dân vận theo quy định.

Tăng cường trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác cải cách hành chính, cải cách thủ tục hành chính; xây dựng chính quyền điện tử phục vụ Nhân dân và doanh nghiệp; chủ động tham mưu đề xuất UBND TP tháo gỡ các khó khăn, vướng mắc liên quan đến người dân, tổ chức, doanh nghiệp; góp phần nâng cao chỉ số hài lòng của người dân.

Tiếp tục triển khai thực hiện Kết luận số 14 của Bộ Chính trị, Kế hoạch số 124 của Thành ủy và Kế hoạch số 3815 của UBND TP về chủ trương khuyến khích và bảo vệ cán bộ năng động, sáng tạo vì lợi ích chung.

Tiếp tục triển khai thực hiện Đề án “Đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022 - 2027”; nâng cao hiệu quả thực hiện Đề án “Văn hóa công vụ”.

Tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức về đạo đức công vụ, nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân; tổ chức các lớp tập huấn, bồi dưỡng về nhận thức và kỹ năng công tác dân vận, quy chế dân chủ ở cơ sở trong cán bộ, công chức, viên chức. Phát huy vai trò nêu gương của cán bộ, công chức, viên chức, người đứng đầu cơ quan, đơn vị; tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng công tác kiểm tra, giám sát, thanh tra công vụ; kịp thời biểu dương, khen thưởng các gương điển hình; xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm, nhũng nhiễu, tiêu cực.

Thực hiện nghiêm túc công tác tiếp công dân, đối thoại với Nhân dân, lắng nghe và giải quyết kịp thời những kiến nghị, bức xúc, tâm tư, nguyện vọng chính đáng của người dân, tổ chức, doanh nghiệp; tập trung rà soát, giải quyết dứt điểm đơn thư khiếu nại, tố cáo, nhất là các vụ việc phức tạp kéo dài, không để phát sinh điểm nóng.

Tập trung thực hiện các nhiệm vụ, chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho các tầng lớp Nhân dân, thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội; chương trình giảm nghèo bền vững; chăm lo các đối tượng chính sách, người dân tộc thiểu số khó khăn.

Chú trọng đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khen thưởng kịp thời và có giải pháp nhân rộng mô hình, điển hình “Dân vận khéo”; vận động cán bộ, công chức tham gia Hội thi cán bộ “Tham mưu tốt, dân vận khéo”.

Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân hiến đất nâng cấp, mở rộng đường, hẻm trên địa bàn TP…

Về thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sởquán triệt, triển khai Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở năm 2022, tổ chức bồi dưỡng công tác dân vận của chính quyền và quy chế dân chủ ở cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Tăng cường công tác chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở về thực hiện dân chủ trong hoạt động của cơ quan hành chính nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập, nhất là việc thực hiện dân chủ, công khai, minh bạch trong nội bộ cơ quan, đơn vị, xây dựng tập thể đoàn kết, thống nhất.

Chủ động rà soát và tổ chức thực hiện nghiêm túc các quy chế, quy định trong nội bộ; công khai, minh bạch công tác tuyển dụng, bố trí, quy hoạch, bồi dưỡng, đào tạo cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, đơn vị; đẩy mạnh thực hiện cải cách thủ tục hành chính, giảm thời gian giải quyết hồ sơ cho Nhân dân, tổ chức, doanh nghiệp; công khai, minh bạch hoạt động quản lý, điều hành, xây dựng chính quyền điện tử; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo. Tiếp tục thực hiện tốt việc sắp xếp các đơn vị hành chính, các cơ quan chuyên môn, đơn vị sự nghiệp công lập.

UBND các quận, huyện tiếp tục tập trung chỉ đạo UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện tốt các nội dung công khai theo quy định về thực hiện dân chủ ở cơ sở; các nội dung tham gia người dân ở cấp cơ sở, như: chủ trương, phương án đền bù, hỗ trợ giải phóng mặt bằng, tái định cư, xây dựng cơ sở hạ tầng, phương án điều chỉnh, quy hoạch khu dân cư, các quỹ vận động nhân dân đóng góp; thực hiện tốt công tác tiếp công dân, giải quyết kịp thời, hiệu quả những bức xúc chính đáng của Nhân dân; tăng cường đối thoại, tiếp xúc trực tiếp với Nhân dân; tiếp thu, trả lời ý kiến phản ánh của Nhân dân; tổ chức tốt Hội nghị nhân dân khu phố, ấp.

Minh Thư. Liên kết website
7.021.493
Đang truy cập : 89
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn