(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM” và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh” năm 2023.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả Chỉ thị số 17/CT-TU ngày 27/8/2022 của Thành ủy TPHCM về đẩy mạnh công tác chuyển đổi số và xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh; Quyết định số 2393/QĐ-UBND ngày 3/7/2020 của UBND TP về phê duyệt Chương trình “Chuyển đổi số của TPHCM”; Quyết định số 572/QĐ-UBND ngày 23/2/2021 của UBND TP về phê duyệt Kế hoạch ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021 – 2025; Quyết định số 392/QĐ-UBND ngày 3/2/2021 của UBND TP về phê duyệt Chương trình triển khai Đề án Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh đến năm 2025; Quyết định số 328/QĐ-UBND ngày 6/2/2023 về phê duyệt Chiến lược quản trị dữ liệu của TPHCM đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Năm 2023, TP tập trung phát triển dữ liệu số, theo đó cơ quan nhà nước tập trung vào các hoạt động phát triển, kết nối, chia sẻ, khai thác, phân tích dữ liệu phục vụ chuyển đổi số, phát triển chính phủ số, kinh tế số và xã hội số với các định hướng trọng tâm là:

Người dân, doanh nghiệp cung cấp thông tin một lần cho cơ quan nhà nước khi thực hiện dịch vụ công trực tuyến;

Doanh nghiệp được khai thác dữ liệu, dữ liệu mở do cơ quan nhà nước cung cấp (thuộc danh mục dữ liệu theo quy định) để phục vụ sản xuất, kinh doanh;

Cơ quan nhà nước sử dụng dữ liệu từ các hệ thống thông tin theo thời gian thực để hỗ trợ công tác thống kê, báo cáo, ra quyết định, giảm thiểu hoạt động báo cáo thủ công giữa các cấp.

Kế hoạch cũng đã đề ra hệ thống các chỉ tiêu:

-TPHCM thuộc nhóm 5 địa phương đứng đầu về chuyển đổi số.

-100% thủ tục hành chính trong Danh mục thủ tục hành chính đáp ứng yêu cầu thực hiện dịch vụ công trực tuyến một phần, dịch vụ công trực tuyến toàn trình trên địa bàn TP đã được UBND TP phê duyệt phải được áp dụng.

-Tỷ lệ hồ sơ thủ tục hành chính xử lý trực tuyến đạt 60%.

-Tỷ lệ số hóa hồ sơ, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các sở, ban, ngành TP, cấp huyện, cấp xã đạt tỷ lệ tối thiểu tương ứng là 50%, 40%, 35%.

-100% các đơn vị; cán bộ, công chức lãnh đạo; cán bộ, công chức thực hiện tiếp nhận, giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính tại các đơn vị áp dụng chữ ký số trong giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính.

-100% các văn bản, tài liệu chính thức trao đổi giữa các cơ quan hành chính nhà nước được thực hiện trên môi trường điện tử trừ các văn bản chứa bí mật nhà nước.

-Kinh tế số đóng góp vào GRDP của TP đạt 19%.

NTCN. Liên kết website
9.661.192
Đang truy cập : 3
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn