(Website Văn phòng) – Phó Chủ tịch UBND TP Bùi Xuân Cường đã có ý kiến chỉ đao về rà soát, cập nhật, điều chỉnh các quy định pháp luật trong công tác đề xuất chủ trương, lập, điều chỉnh quy hoạch.

Theo đó, Phó Chủ tịch UBND TP giao Sở Tư pháp nghiên cứu ý kiến của Sở Quy hoạch – Kiến trúc về rà soát các văn bản quy phạm pháp luật thuộc lĩnh vực quy hoạch, kiến trúc; chủ trì, phối hợp với các cơ quan đơn vị liên quan, nghiên cứu, đề xuất chủ trương để UBND TP ban hành văn bản hướng dẫn hoặc thay thế các văn bản không còn phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành và không phù hợp với thực tế, để đảm bảo việc hướng dẫn thực hiện mang tính hệ thống, chặt chẽ theo quy định; báo cáo UBND TP.

Minh Thư Liên kết website
8.926.199
Đang truy cập : 86
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn