(Website Văn phòng) – UBND TP đã có ý kiến chỉ đạo về tiếp tục thực hiện quyết liệt các giải pháp phát triển thị trường bất động sản an toàn, lành mạnh, bền vững, góp phần thúc đẩy kinh tế - xã hội.

Liên quan đến việc thúc đẩy và tháo gỡ thị trường bất động sản phát triển an toàn, lành mạnh, bền vững; Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã có các ý kiến chỉ đạo tại Nghị quyết số 33/NQ-CP ngày 11/3/2023, Công điện số 1164/CĐ-TTg ngày 14/12/2022, Công văn số 178/TTg-CN ngày 27/3/2023, Công điện số 194/CĐ-TTg ngày 1/4/2023, Thông báo số 133/TB-VPCP ngày 16/4/2023… Theo đó, UBND TP đã có nhiều ý kiến chỉ đạo giao Sở Xây dựng chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nêu trên triền khai thực hiện.

Giao Sở Xây dựng và các đơn vị nêu trên tiếp tục chủ động rà soát, triển khai thực hiện theo thẩm quyền. Đồng thời giao Sở Xây dựng tiếp tục là đơn vị đầu mối chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu UBND TP thực hiện đúng các nội dung yêu cầu của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ tại các chỉ đạo nêu trên.

Đối với ý kiến chỉ đạo của của Thủ tướng chính phủ tại mục 3 Công điện số 993/CĐ-TTg ngày 24/10/2023 của Thủ tướng Chính phủ. UBND TP giao Sở Xây dựng và các đơn vị nêu trên khẩn trương căn cứ theo chức năng nhiệm vụ khẩn trương rà soát, triển khai thực hiện; báo cáo kết quả cho UBND TP.

Đối với các nội dung vượt thẩm quyền của các đơn vị Sở, ngành; giao Sở Xây dựng  chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan khẩn trương tập trung nghiên cứu tham mưu UBND TP thực hiện theo đúng nội dung yêu cầu.

Minh Thư Liên kết website
8.925.809
Đang truy cập : 49
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn