(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Đề án “Phát triển quan hệ lao động tại TPHCM giai đoạn 2022 – 2026”.

Hướng tới mục tiêu lâu dài là xây dựng mối quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa; đồng thời, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của các bên trong quan hệ lao động, Đề án đề ra hai mục tiêu.

Một là, các giải pháp, nhiệm vụ phải đặt trên cơ sở thực hiện nghiêm túc và hiệu quả các Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương, Chỉ thị của Ban Bí thư và Bộ luật Lao động năm 2019.

Hai là, tiếp tục xây dựng và củng cố những yếu tố nền tảng trong hệ thống quan hệ lao động tại TP, làm cơ sở cho việc phát triển quan hệ lao động hài hòa, ổn định và tiến bộ trong những năm tiếp theo.

Để đạt được mục tiêu trên, Đề án đề ra các nhóm giải pháp phát triển quan hệ lao động sẽ triển khai thực hiện. Đó là: Nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và hỗ trợ quan hệ lao động của cơ quan Nhà nước; nâng cao hiệu quả hoạt động của tổ chức Công đoàn trong quan hệ lao động; thúc đẩy các hoạt động đối thoại và thương lượng tập thể; nâng cao năng lực và hiệu quả các thiết chế giải quyết tranh chấp lao động; đẩy mạnh các hoạt động hỗ trợ, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người lao động; xây dựng và thực hiện hiệu quả cơ chế phối hợp, tham vấn ba bên trong giải quyết các vấn đề có liên quan đến quan hệ lao động.

Minh Thư Liên kết website
7.021.579
Đang truy cập : 8
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn