(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch kiểm kê tài nguyên nước trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh đến năm 2025.

Kế hoạch nhằm mục tiêu công bố được các chỉ tiêu kiểm kê tài nguyên nước (lần đầu) của các lưu vực sông nội tỉnh trên địa bàn TPHCM trên cơ sở thông tin, số liệu kiểm kê được thực hiện chính xác, đồng bộ, đúng thời gian. Các số liệu kiểm kê về tài nguyên nước, khai thác sử dụng nước, xả nước thải vào nguồn nước là số liệu quan trọng phục vụ cho công tác quản lý nhà nước về tài nguyên nước, quy hoạch, phân bổ tài nguyên nước; làm cơ sở để hoàn thiện chính sách, pháp luật về tài nguyên nước và lập, điều chỉnh chiến lược, quy hoạch, kế hoạch khai thác sử dụng, bảo vệ tài nguyên nước, hướng tới việc đảm bảo an ninh tài nguyên nước, phát triển kinh tế - xã hội và chuyển đổi số quốc gia, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trong lĩnh vực tài nguyên nước.

Minh Thư Liên kết website
6.576.600
Đang truy cập : 32
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn