(Website Văn phòng) – Chủ tịch UBND TPHCM đã có văn bản về ủy quyền các nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND cấp huyện cho Chủ tịch UBND cấp xã.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện căn cứ tình hình thực tế tại địa phương, chủ động rà soát, quyết định việc ủy quyền cho Chủ tịch UBND các phường, xã, thị trấn thực hiện một hoặc một số nhiệm vụ, quyền hạn của Chủ tịch UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; bảo đảm phù hợp quy định tại Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2015, Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tổ chức Chính phủ và Luật Tổ chức chính quyền địa phương năm 2019 và các quy định pháp luật chuyên ngành.

UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện khi ủy quyền cho UBND xã, phường, thị trấn không được ủy quyền thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND TP ủy quyền; phải bảo đảm các nguồn lực và điều kiện cần thiết khác để thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình ủy quyền; hướng dẫn, kiểm tra, thanh tra việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn đã ủy quyền và chịu trách nhiệm về kết quả thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình đã ủy quyền.

UBND phường, xã, thị trấn được ủy quyền phải thực hiện đúng nội dung và chịu trách nhiệm trước UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện về việc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn mà mình được ủy quyền. UBND phường, xã, thị trấn không được ủy quyền tiếp cho cơ quan, tổ chức khác thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn đã được UBND thành phố Thủ Đức và các quận, huyện ủy quyền.

Minh Thư Liên kết website
9.661.326
Đang truy cập : 137
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn