(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm tiếp tục quán triệt, nghiêm túc đầy đủ nội dung Nghị đinh của Chính phủ và Kế hoạch của Bộ Công an về biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội đến các sở, ban, ngành TP, UBND các quận, huyện, TP Thủ Đức, xã, phường, thị trấn; chủ thể có thẩm quyền, trách nhiệm trong việc áp dụng biện pháp vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự. Đẩy mạnh việc tuyên truyền, triển khai thực hiện có hiệu quả các văn bản chỉ đạo của cấp trên đến cán bộ, công nhân viên chức, người lao động và Nhân dân nhằm tạo sự chuyển biến về nhận thức, ý thức trách nhiệm trong công tác vận động quần chúng bảo vệ an ninh, trật tự và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường đổi mói trong tổ chức thực hiện biện pháp vận động quần chúng; nâng cao năng lực hoạt động của các cơ quan, cán bộ chuyên trách bảo vệ an ninh, trật tự; huy động và phát huy sức mạnh của các cơ quan, tổ chức, cá nhân nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình mới.

Minh Thư Liên kết website
9.660.926
Đang truy cập : 43
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn