(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động hướng tới Kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước tại TPHCM (30/4/1975 - 30/4/2025).

Kế hoạch nhằm mục đích kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025) là một sự kiện trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, được Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định tổ chức Lễ Kỷ niệm cấp quốc gia tại Thành phố, nhằm tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử, văn hóa và cách mạng của dân tộc; nâng cao nhận thức tư tưởng chính trị, lòng yêu nước, niềm tự hào, tự tôn dân tộc về truyền thống vẻ vang của Đại thắng mùa Xuân năm 1975; khơi dậy chủ nghĩa anh hùng cách mạng, tinh thần đại đoàn kết, ý chí tự lực, tự cường và khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.

Khẳng định sự kiên định con đường cách mạng mà Đảng, Bác Hồ và Nhân dân lựa chọn, là nhân tố quyết định mọi thắng lợi của cách mạng Việt Nam; khắc sâu đạo lý “uống nước nhớ nguồn”, lòng biết ơn sâu sắc với các bậc tiền nhân, danh nhân đã có công dựng nước và giữ nước.

Phát động đợt sinh hoạt chính trị rộng rãi trong các tầng lớp Nhân dân Thành phố, được Nhân dân hưởng ứng tham gia; thực hiện tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, bảo đảm an sinh xã hội; cổ vũ, động viên các cấp, các ngành nỗ lực vượt lên khó khăn, thách thức, chung sức đồng lòng quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội XI Đảng bộ Thành phố, chào mừng Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; góp phần bảo vệ mục tiêu, lý tưởng, nền tảng tư tưởng, các nguyên tắc cơ bản của Đảng; đấu tranh, phản bác những luận điệu sai trái, xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch.

Minh Thư Liên kết website
6.578.295
Đang truy cập : 557
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn