(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Vì người nghèo – Không để ai bị bỏ lại phía sau” giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn TP (Phong trào thi đua).

Kế hoạch nhằm khơi dậy ý chí tự lực, tự cường, phát huy nội lực vươn lên “Thoát nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no” của người dân và cộng đồng, phấn đấu “Vì một Việt Nam không còn đói nghèo”. Tập trung tuyên truyền, nâng cao nhận thức, tinh thần chủ động sáng tạo của mỗi cá nhân, tập thể và hộ gia đình, tạo khí thế thi đua sôi nổi trong toàn xã hội góp phần thực hiện thắng lợi chủ trương, chính sách, chương trình giảm nghèo của Đảng và Nhà nước.

Tổ chức Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả, thực hiện mục tiêu giảm nghèo đa chiều, bao trùm, bền vững, hạn chế tái nghèo và phát sinh nghèo; hỗ trợ người nghèo, hộ nghèo vượt lên mức sống tối thiểu, tiếp cận các dịch vụ xã hội cơ bản theo chuẩn nghèo đa chiều quốc gia, chuẩn nghèo TP nhằm tiếp tục nâng cao mức sống, điều kiện sống và chất lượng sống của hộ nghèo, cận nghèo; đảm bảo giảm nghèo bền vững. Đến cuối năm 2025, cơ bản không còn hộ nghèo theo chuẩn nghèo cả nước, còn dưới 0,5% hộ nghèo theo chuẩn nghèo TP.

Tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động, ý thức, trách nhiệm của các cấp, ngành và toàn xã hội đối với công tác giảm nghèo bền vững; xác địn công tác giảm nghèo góp phần quan trọng tạo động lực cho phát triển bền vững của đất nước nói chung và của TP nói riêng, phát triển kinh tế phải gắn với thực hiện tiến bộ, công bằng xã hội, đặt con người là trung tâm của sự phát triển trong điều kiện mới. Huy động nguồn lực toàn xã hội thực hiện mục tiêu giảm nghèo bền vững.

Giải pháp thực hiện Phong trào thi đua

Kế hoạch đề ra các giải pháp thực hiện Phong trào thi đua: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp; nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền các cấp và cơ quan, đơn vị trong lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thực hiện phong trào thi đua, sơ kết, tổng kết và khen thưởng cho cá nhân, tập thể, hộ gia đình có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua.

Các sở, ban, ngành, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP và  các tổ chức chính trị - xã hội TP, UBND TP Thủ Đức, quận, huyện và các cụm, khối thi đua TP căn cứ vào đặc điểm tình hình, yêu cầu, nhiệm vụ tổ chức thực hiện Phong trào thi đua thiết thực, hiệu quả; tuyên truyền tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, tạo sự đồng thuận của toàn xã hội và phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hê thống chính trị.

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát hiện, biểu dương và nhân rộng những mô hình hay, cách làm mới, tập thể, cá nhân tiêu biểu, xuất sắc trong thực hiện Phong trào thi đua; thường xuyên tổ chức kiểm tra tình hình triển khai thực hiện Phong trào thi đua ở một số địa phương, đơn vị.

Minh Thư Liên kết website
6.577.887
Đang truy cập : 277
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn