(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã có công văn về nâng cao chất lượng triển khai công tác khảo sát và cải thiện chỉ số đo lường mức độ hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước.

Theo đó, Thủ trưởng các sở, ban, ngành, UBND quận, huyện, thành phố Thủ Đức nghiên cứu nội dung báo cáo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM về kết quả triển khai thực hiện đánh giá sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TP năm 2021 để triển khai các giải pháp khắc phục thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực, địa bàn phụ trách; nghiên cứu rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính và đề xuất sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ gắn với rút ngắn thời gian giải quyết thủ tục hành chính.

Tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả Chỉ thị số 08 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính trên địa bàn TPHCM giai đoạn 2022 - 2025, tập trung thực hiện các giải pháp cải cách hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân và doanh nghiệp.

Chú trọng công tác tuyên truyền, quán triệt đến người dân và doanh nghiệp về ý nghĩa, tính chất, tầm quan trọng của việc tham gia khảo sát; tạo sự đồng thuận của người dân, doanh nghiệp trong tham gia khảo sát để công tác triển khai khảo sát mang lại hiệu quả cao, đáp ứng yêu cầu đề ra.

Đẩy mạnh hoạt động thanh tra, kiểm tra, giám sát hoạt động công vụ của cán bộ, công chức để nâng cao ý thức kỷ luật, ngăn ngừa hành vi vi phạm trong hoạt động công vụ, tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, nâng cao trách nhiệm của người đứng đầu và của cán bộ, công chức, viên chức. 

Đảm bảo đầy đủ thông tin các trường dữ liệu của người dân, doanh nghiệp khi đến thực hiện thủ tục hành chính trên giấy tiếp nhận hồ sơ và hẹn trả kết quả ban hành kèm theo mẫu số 01 của Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ.

Quan tâm chỉ đạo các đơn vị trực thuộc thực hiện có hiệu quả công tác phối hợp với UBMTTQ Việt Nam Thành phố trong việc triển khai thực hiện khảo; đảm bảo cung cấp đầy đủ danh sách và dữ liệu có liên quan đối với trường hợp người dân và doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục hành chính theo yêu cầu của Ban Thường trực UBMTTQ Việt Nam TP để tạo thuận lợi cho công tác khảo sát.

UBND TP giao Văn phòng UBND TP chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan nghiên cứu đề xuất phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính nhằm tạo thuận lợi cho người dân, doanh nghiệp; theo dõi, kiểm soát, kiểm tra tình hình, kết quả giải quyết thủ tục hành chính của các cấp trên địa bàn TP theo quy định.

Sở Nội vụ phối hợp với các đơn vị có liên quan tổ chức các lớp bồi dưỡng, tập huấn về đạo đức công vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức nhằm nâng cao ý thức, trách nhiệm của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện nhiệm vụ; góp phần nâng cao sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp. Tăng cường tổ chức thanh tra, kiểm tra đột xuất việc thực hiện quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động tại cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn TP; kịp thời phát hiện và có biện pháp chấn chỉnh đối với những hành vi vi phạm. Theo dõi, kiểm tra việc sở, ban, ngành, quận, huyện, thành phố Thủ Đức thực hiện các nhiệm vụ được Chủ tịch UBND TP chỉ đạo tại Công văn này.

UBND TP đề nghị UBMTTQ Việt Nam TP thực hiện giám sát, phản biện xã hội việc triển khai và kết quả công tác cải cách hành chính tại sở, ban, ngành TP, UBND các cấp; phối hợp với các cơ quan có liên quan tuyên truyền, vận động người dân, doanh nghiệp sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4. Hàng năm chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan khảo sát, đánh giá hài lòng của người dân, doanh nghiệp đối với sự phục vụ của các cơ quan hành chính nhà nước các cấp trên địa bàn TPố; nghiên cứu, xây dựng, triển khai thực hiện khảo sát hài lòng của người dân, doanh nghiệp để đánh giá hiệu quả hoạt động của UBND phường, xã, thị trấn trên địa bàn TP trên cơ sở nghiên cứu hệ thống các trục nội dung, tiêu chí thành phần Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (Chỉ số PAPI).

Minh Thư Liên kết website
8.475.102
Đang truy cập : 180
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn