(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Kế hoạch số 90-KH/TU ngày 31/12/2021 của Thành ủy TPHCM triển khai thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW ngày 25/9/2021 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác khí tượng thủy văn đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm mục tiêu tổ chức thực hiện đầy đủ các quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 10-CT/TW và Kế hoạch số 90-KH/TU.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác quản lý nhà nước về khí tượng thủy văn trên địa bàn TPHCM đáp ứng yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới; bảo đảm quốc phòng, an ninh và phục vụ đời sống nhân dân.

Minh Thư Liên kết website
6.578.180
Đang truy cập : 517
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn