(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Hiệp đinh Đối tác Kinh tế toàn diện khu vực (RCEP) trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm quán triệt, cụ thể hóa một số nhiệm vụ chủ yếu được nêu tại Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 4/1/2022 của Thủ tướng Chính phủ tới các tổ chức và cá nhân trên địa bàn TP; phân công nhiệm vụ, trách nhiệm cụ thể cho từng cơ quan, đơn vị, tổ chức thực thi đầy đủ các cam kết của Việt Nam trong Hiệp định RCEP và thực hiện có hiệu quả Kế hoạch thực hiện Hiệp định.

Minh Thư Liên kết website
7.021.164
Đang truy cập : 60
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn