(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch điều tra cơ bản tài nguyên nước trên địa bàn TPHCM đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Kế hoạch nhằm thực hiện điều tra cơ bản tài nguyên nước đối với các nguồn nước nội tỉnh; thực hiện Quy hoạch mạng lưới quan trắc tài nguyên nước trên địa bàn TPHCM, phù hợp với mạng lưới quan trắc tài nguyên nước quốc gia; xây dựng và duy trì hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu tài nguyên nước của TPHCM;

Kế hoạch cũng nhằm hoàn thành và đưa vào vận hành hệ thống cơ sở dữ liệu giám sát hoạt động khai thác, sử dụng nước mặt, nước dưới đất; tiếp tục triển khai thực hiện các đề án, dự án tài nguyên nước đã được phê duyệt; xây dựng và thực hiện các nhiệm vụ, dự án điều tra cơ bản tài nguyên nước có tính chất đặc thù của địa phương nhằm nâng cao hiệu quả công tác quản lý tài nguyên nước, đảm bảo phát triển bền vững tài nguyên nước, phòng chống thiên tai và ứng phó với biến đổi khí hậu trên địa bàn.

Minh Thư Liên kết website
7.021.168
Đang truy cập : 64
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn