(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, phòng chống bệnh nghề nghiệp giai đoạn 2022 - 2030 trên địa bàn TPHCM.

Chương trình nhằm mục tiêu bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe người lao động, khuyến khích lối sống, dinh dưỡng lành mạnh nơi làm việc; phòng, chống bệnh tật, tai nạn lao động và bệnh nghề nghiệp cho người lao động, bảo đảm chất lượng nguồn nhân lực, góp phần vào sự phát triển bền vững của TP.

Chương trình được triển khai trên toàn TP, bao gồm các cơ sở lao động (cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh,…), người sử dụng lao động, người lao động; ưu tiên các cơ sở lao động nhỏ, vừa, khu vực nông nghiệp, làng nghề, lao động nữ, lao động cao tuổi và lao động không có hợp đồng lao động và các cơ sở y tế.

Thời gian thực hiện từ năm 2022 đến 2030.

Chương trình đề ra các giải pháp và nhiệm vụ trọng tâm: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo, phối hợp liên ngành nâng cao năng lực quản lý nhà nước về an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện có hiệu quả công tác chăm sóc sức khỏe và bệnh nghề nghiệp, sơ cấp cứu cho người lao động tại nơi làm việc; đẩy mạnh công tác quan trắc môi trường lao động tại nơi làm việc; truyền thông, giáo dục, huấn luyện, tư vấn về công tác an toàn, vệ sinh lao động; thực hiện có hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết việc thực hiện Chương trình an toàn, vệ sinh lao động, chăm sóc sức khỏe và bệnh nghề nghiệp.

Minh Thư.



 Liên kết website
7.526.769
Đang truy cập : 148
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn