(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026.

Kế hoạch nhằm tiếp tục phát triển Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2022 - 2026 có chiều sâu, chất lượng, hiệu quả, thiết thực; tạo chuyển biến tích cực trong xây dựng, phát triển con người Việt Nam toàn diện và xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, góp phần thực hiện mục tiêu xây dựng TPHCM có chất lượng sống tốt, văn minh, hiện đại, nghĩa tình, vì cả nước, cùng cả nước vì hạnh phúc của Nhân dân; thực hiện phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị và xây dựng nông thôn mới; có chính sách đầu tư đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa việc xây dựng các thiết chế văn hóa và hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội và phát triển văn hóa, con người TP theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 và Quyết định số 982/QĐ-UBND ngày 22/3/2021 của UBND TP về phê duyệt Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2035; gắn kết và phát huy vai trò Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP; xây dựng “Gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2021 -  2030 trên địa bàn TP; xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa bằng văn hóa giao tiếp - ứng xử.

NTCN.          



 Liên kết website
7.020.915
Đang truy cập : 54
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn