(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thúc đẩy hoạt động Đổi mới sáng tạo trong khu vực công tại TPHCM giai đoạn 2022-2025.

TPHCM xác định việc thúc đẩy đổi mới sáng tạo (ĐMST) trong khu vực công nói chung và chuyển đổi số (CĐS) nói riêng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, lâu dài, thường xuyên và là động lực chính nhằm cải thiện và nâng cao chất lượng cung cấp các dịch vụ cho người dân thông qua việc ứng dụng khoa học công nghệ, ĐMST và CĐS trong các hoạt động quản lý nhà nước của chính quyền và nâng cao năng lực quản lý, sáng tạo của các cán bộ công chức, viên chức của TPHCM.

Chính quyền TP xây dựng lộ trình dài hạn và định hướng phát triển hoạt động ĐMST cho doanh nghiệp trong các ngành, lĩnh vực trọng điểm của TP.

Kế hoạch đề ra 7 nội dung thực hiện, gồm: Thành lập Tổ công tác tại mỗi đơn vị để triển khai hoạt động ĐMST trong khu vực công của TPHCM.

Huấn luyện nâng cao năng lực cho tổ công tác thực hiện các hoạt động ĐMST trong khu vực công.

Triển khai xây dựng các bài toán lớn về hoạt động ĐMST trong khu vực công cho một số lĩnh vực quản lý nhà nước cụ thể.

Triển khai các nhiệm vụ ĐMST hàng năm trong hoạt động quản lý nhà nước được phân công tại các đơn vị.

Thúc đẩy cộng đồng khởi nghiệp ĐMST TP tham gia phát triển các giải pháp ĐMST, ứng dụng công nghệ, CĐS trong hoạt động ĐMST phục vụ công tác quản lý nhà nước.

Phát triển cơ sở hạ tầng dữ liệu dùng chung cho các Sở ban ngành và các cơ sở dữ liệu mở cho cộng đồng để hỗ trợ cho các hoạt động ĐMST trong khu vực công.

Thúc đẩy hoạt động hợp tác quốc tế về ĐMST trong khu vực công.

Minh Thư Liên kết website
7.021.377
Đang truy cập : 123
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn