(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Đề án đẩy mạnh cải cách chế độ công vụ, công chức của TPHCM giai đoạn 2022-2027.

Mục tiêu của Đề án là xây dựng nền công vụ chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động và thực tài; đề cao trách nhiệm trong hoạt động thực thi công vụ của cán bộ, công chức, viên chức và gắn chế độ trách nhiệm cùng kết quả thực thi công vụ với các chế tài về khen thưởng, kỷ luật, thăng tiến, đãi ngộ.

Đẩy mạnh phân cấp, phân quyền trong quản lý công chức, viên chức; tiếp tục sắp xếp bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; tiếp tục xây dựng, cơ cấu lại đề án vị trí việc làm của cơ quan, đơn vị đảm bảo sắp xếp đội ngũ công chức, viên chức phù hợp với từng vị trí việc làm được phê duyệt.

Nâng cao chất lượng công tác tuyển dụng công chức, viên chức để thu hút người thực sự có đức, có tài vào làm việc trong các cơ quan hành chính nhà nước; thực hiện cơ chế cạnh tranh, dân chủ, công khai, minh bạch trong bổ nhiệm, đề bạt cán bộ; tiếp tục đổi mới công tác đánh giá cán bộ, công chức; thực hiện chính sách nhân tài gắn với việc đào tạo, bồi dưỡng, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý; tiếp tục thực hiện chính sách tinh giản biên chế theo quy định.

Đẩy mạnh việc ứng dụng công nghệ thông tin vào các hoạt động thực thi công vụ như: Tăng cường trao đổi công việc hoàn toàn qua môi trường mạng, nâng cao kỹ năng làm việc trực tuyến cho cán bộ, công chức trong những trường hợp cần thiết; về quản lý quá trình làm việc của cán bộ, công chức; thống kê tổng hợp, quản lý cơ sở dữ liệu cán bộ, công chức…

Minh Thư Liên kết website
6.577.720
Đang truy cập : 110
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn