(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch triển khai Đề án “Y tế thông minh giai đoạn 2021-2025 và tầm nhìn đến năm 2030” năm 2022 -2023.

Mục tiêu chung là triển khai hiệu quả hoạt động chuyển đổi số hướng đến xây dựng dữ liệu lớn của ngành y tế, giúp dự báo và xây dựng chiến lược y tế góp phần nâng cao chất lượng quản lý và chăm sóc sức khỏe của người dân.

Kế hoạch đề ra các mục tiêu cụ thể: Tạo lập hồ sơ sức khỏe điện tử của mỗi người dân TP, đảm bảo kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu lớn của TP và tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử TP.

Quản lý dịch bệnh mới nổi bằng các nền tảng số, đảm bảo kết nối liên thông với các cơ sở dữ liệu lớn của TP và tuân thủ khung kiến trúc chính quyền điện tử TP.

Bước đầu xây dựng cơ sở dữ liệu dùng chung của ngành Y tế, ưu tiên các dữ liệu về hồ sơ sức khỏe điện tử, dữ liệu khám chữa bệnh, dữ liệu phòng, chống dịch bệnh.

Xây dựng Hệ thống điều hành thông tin mạng lưới các Trạm cấp cứu ngoài bệnh viện.

Minh Thư Liên kết website
8.475.881
Đang truy cập : 171
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn