(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch phát động phong trào thi đua thực hiện Chính quyền số, Chuyển đổi số trên địa bàn TPHCM.

Kế hoạch nhằm phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, tinh thần sáng tạo và nâng cao nhận thức, trách nhiệm, hành động của các cấp, các ngành, các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, TP Thủ Đức, quận, huyện, các cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP (các cơ quan, đơn vị, địa phương) và cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn TP, tạo sự đồng thuận cao trong xã hội về thực hiện có hiệu quả Chương trình “Chuyển đổi số” của TP và Đề án “Xây dựng TPHCM trở thành đô thị thông minh”.

Kế hoạch cũng nhằm phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời các tập thể, cá nhân có thành tích tiêu biểu, xuất sắc trong phong trào thi đua để tuyên truyền, phổ biến và nhân rộng các gương điển hình tiên tiến, những mô hình, sáng kiến, kinh nghiệm hay làm cho phong trào thi đua trở nên thiết thực, hiệu quả tác động tích cực, mạnh mẽ đến chất lượng, hiệu quả của công tác chuyên môn từng đơn vị.

Thời gian thi đua từ ngày ban hành kế hoạch đến ngày 31/12/2025; tổ chức sơ kết trong năm 2023, tổng kết trong năm 2025.

Minh ThưĐến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.474
Đang truy cập : 98
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn