(Website Văn phòng) –  UBND TP đã ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TPHCM. Quyết định ban hành Quy chế có hiệu lực từ ngày 10/7/2022 và thay thế Quyết định số 68/2008/QĐ-UBND ngày 29/8/2008 về việc ban hành Quy chế bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Quy chế này quy định về bí mật nhà nước, các hoạt động bảo vệ bí mật nhà nước, trách nhiệm của cơ quan, đơn vị, địa phương và cá nhân liên quan trong việc bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Quy chế này áp dụng đối với các cơ quan thuộc UBND TPHCM bao gồm các cơ quan chuyên môn là các sở, cơ quan ngang sở, các Ban trực thuộc UBND TPHCM và các cơ quan Nhà nước khác có liên quan trên địa bàn TPHCM; UBND quận, huyện, thành phố thuộc TPHCM; các cơ quan chuyên môn thuộc UBND quận, huyện, thành phố thuộc TPHCM; UBND phường, xã, thị trấn tại TPHCM; cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và các cá nhân liên quan đến việc tiếp cận, quản lý, khai thác, sử dụng và bảo vệ bí mật nhà nước trên địa bàn TPHCM.

Minh Thư.Đến cuối tháng6/2022đã giải quyết
99,2%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
5.974.885
Đang truy cập : 28
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn