(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP vừa ban hành Quy chế quản lý, sử dụng tài sản công tại Văn phòng UBND TP.

Quy chế này quy định về phân cấp thẩm quyền quản lý, sử dụng tài sản thuộc phạm vi quản lý của Văn phòng UBND TP, gồm: đầu tư xây dựng, mua sắm, thuê tài sản, dịch vụ, sửa chữa, thu hồi, điều chuyển, bán, thanh lý, tiêu hủy tài sản công, xử lý tài sản công trong trường hợp bị mất, bị hủy hoại và các hình thức xử lý tài sản khác theo quy định của pháp luật.

Xem Quy chế tại đây.

NTCN.          Đến cuối tháng9/2022đã giải quyết
99,1%
hồ sơ đúng hạn
 Liên kết website
6.250.495
Đang truy cập : 60
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn