(Website Văn phòng) – UBND TP vừa ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công cấp tỉnh (PAPI) trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm cải thiện các nội dung đạt kết quả thấp của Chỉ số PAPI năm 2021; đánh giá, xây dựng các giải pháp phù hợp nhằm cải thiện Chỉ số PAPI của TP trong năm 2022 và giai đoạn 2021-2025 một cách ổn định, bền vững; cụ thể hóa hiệu quả công tác dân vận, quy chế dân chủ cơ sở và các nội dung của 3 Chương trình đột phá và 1 Chương trình trọng điểm phát triển TP của Đảng bộ TP vào nội dung của các giải pháp.

Kế hoạch cũng đề ra mục phấn đấu cải thiện điểm tại 8 chỉ số nội dung năm 2022 cao hơn so với năm 2021 và điểm đạt trên 6,00 điểm cụ thể như sau:

- Chỉ tiêu nội dung 1 “Tham gia của người dân ở cấp cơ sở”: phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (4,06 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 2 “Công khai, minh bạch”: phấn đấu nâng điểm đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2021 (4,99 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 3 “Trách nhiệm giải trình với người dân”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (4,32 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 4 “Kiểm soát tham nhũng trong khu vực công”: phấn đấu đạt trên 6,50 điểm so với điểm năm 2021 (6,33 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 5 “Thủ tục hành chính công”: phấn đấu đạt trên 7,50 điểm so với điểm năm 2021 (6,90 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 6 “Cung ứng dịch vụ công”: phấn đấu đạt trên 8,00 điểm so với điểm năm 2021 (7,75 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 7 “Quản trị môi trường”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (2,89 điểm);

- Chỉ tiêu nội dung 8 “Quản trị điện tử”: phấn đấu đạt trên 6,00 điểm so với điểm năm 2021 (3,43 điểm).

NTCN. Liên kết website
7.526.420
Đang truy cập : 135
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn