(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TPHCM đã có Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND TPHCM, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Cải cách hành chính TP Phan Văn Mãi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo CCHC TP vào ngày 1/7/2022.

Theo đó, Chủ tịch UBND TP giao Sở Nội vụ, Sở Kế hoạch và Đầu tư hoàn thiện các tài liệu để tổ chức Hội nghị CCHC triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 gắn với Hội nghị phân tích, đánh giá các chỉ số liên quan đến công tác CCHC, gồm: Chỉ số CCHC, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh, Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

Các Trưởng đoàn kiểm tra đẩy nhanh tiến độ kiểm tra CCHC, hoàn thành báo cáo kiểm tra gửi về Sở Nội vụ để tổng hợp báo cáo trình Chủ tịch UBND TP và đưa vào tài liệu báo cáo tại Hội nghị.

Sở Nội vụ khẩn trương tổng kết việc thực hiện Kế hoạch tháng hành động “Tiếp nhận và giải quyết hồ sơ thủ tục hành chính ngay trong ngày” để báo cáo tại Hội nghị, tập trung đánh giá những mặt được, mặt chưa được, đề xuất tiếp tục phát huy, triển khai nhân rộng trong 6 tháng tiếp theo của năm 2022.

Về xây dựng bộ chỉ số DDCI, Sở Kế hoạch và Đầu tư đẩy nhanh tiến độ hoàn thiện, trình UBND TP ban hành Bộ Chỉ số DDCI và tham mưu công tác tổ chức triển khai đánh giá cho năm 2022 và báo cáo kết quả vào quý I năm 2023.

Về triển khai thực hiện dịch vụ công trực tuyến, Sở Thông tin và Truyền thông khẩn trương hoàn thành việc xây dựng Cổng Dịch vụ công TP, thời gian hoàn thành chậm nhất trong tháng 10/2022. Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức tập trung tuyên truyền, nghiên cứu thực hiện các giải pháp để tăng số lượng hồ sơ thủ tục hành chính trực tuyến tại đơn vị. Sở Tài chính chủ trì, phối hợp với Kho bạc Nhà nước TP, Sở Thông tin và Truyền thông hướng dẫn triển khai việc thanh toán trực tuyến cho các đơn vị.

Về triển khai chiến lược xây dựng dữ liệu chung của TP và nền tảng điều hành về kinh tế xã hội, theo dõi thực hiện giao việc, theo dõi xử lý đơn thư, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp, Chủ tịch UBND TP giao Sở Thông tin và Truyền thông chủ trì, tập hợp ý kiến các sở, ngành, chuyên gia trong đề xuất xây dựng Kế hoạch chiến lược xây dựng dữ liệu chung của TP bảo đảm sự đồng bộ, thống nhất triển khai thực hiện; thống nhất đề xuất và giao Sở Thông tin và Truyền thông nghiên cứu đề xuất thành lập Tổ Công tác để hoàn thiện Kế hoạch chiến lược xây dựng dữ liệu chung của TP…

Tiếp tục duy trì, phát huy hiệu quả hoạt động Tổ Công tác của Chủ tịch UBND TP, trong đó, nghiêm túc, tập trung tiếp thu, xử lý các phản ánh từ cơ quan báo chí, từ Mặt trận Tổ quốc và gửi phản hồi kết quả xử lý đến cơ quan báo chí, Mặt trận Tổ quốc.

Thủ trưởng các sở, ban, ngành, quận, huyện, TP Thủ Đức khẩn trương rà soát, triển khai việc thực hiện các nhiệm vụ của năm 2022, tập trung tổ chức thực hiện các nội dung trên thực tế, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng công việc.

Minh Thư Liên kết website
6.989.973
Đang truy cập : 30
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn