(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án kiểm soát mất cân bằng giới tính khi sinh tại TPHCM giai đoạn 2021-2025.

Kế hoạch nhằm tăng cường kiểm soát có hiệu quả tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh, tiến tới đưa tỷ số giới tính khi sinh trở lại mức cân bằng tự nhiên, góp phần nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao nhận thức, ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, gia đình và cộng đồng trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi; tạo sự đồng thuận trong toàn xã hội trong việc thực thi các quy định của pháp luật về nghiêm cấm việc cung cấp dịch vụ liên quan đến lựa chọn giới tính thai nhi và tầm quan trọng của việc duy trì ổn định tỷ số giới tính khi sinh góp phần tạo nền tảng xây dựng gia đình hạnh phúc, phát triển xã hội một cách bền vững.

Kế hoạch đề ra các chỉ tiêu chủ yếu: Tỷ số giới tính khi sinh của TP không vượt quá mức 107 trẻ trai/100 trẻ gái vào năm 2025, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên vào năm 2030.

100% cấp ủy, chính quyền các cấp, các ngành, các cơ quan, đơn vị tiếp tục quán triệt sâu sắc và cụ thể hơn nữa vai trò quan trọng của việc kiểm soát mức chênh lệch của tỷ số giới tính khi sinh, duy trì tỷ số giới tính khi sinh ở mức cân bằng tự nhiên. Góp phần nâng cao chất lượng dân số, nguồn nhân lực, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội.

100% cấp ủy đảng, chính quyền chủ trì, huy động các ngành, đoàn thể, tổ chức tham gia thực hiện kế hoạch; giao nhiệm vụ cụ thể cho từng địa phương, đơn vị trong tổ chức thực hiện. Thường xuyên giám sát, kiểm tra; đánh giá tình hình thực hiện của các địa phương, đơn vị để có biện pháp điều chỉnh kịp thời, phù hợp với điều kiện thực tiễn của địa phương.

100% các cơ sở và nhân viên y tế có cung cấp dịch vụ khám, chẩn đoán, phá thai cam kết không cung cấp dịch vụ chẩn đoán và lựa chọn giới tính thai nhi.

Minh Thư Liên kết website
8.475.554
Đang truy cập : 60
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn