(Website Văn phòng) – UBND TPHCM đã ban hành Kế hoạch phát động thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội 5 năm (2021 - 2025) theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước TP lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Kế hoạch nhằm thực hiện tốt Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 16/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch số 16/KH-HĐTĐKT ngày 31/8/2021 của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng Trung ương, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng, chính quyền, người đứng đầu, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp trong tổ chức phát động, triển khai các phong trào thi đua và thực hiện công tác khen thưởng.

Kế hoạch cũng nhằm phát huy sức mạnh tổng hợp của cả hệ thống chính trị và các tầng lớp Nhân dân trong tổ chức triển khai các phong trào thi đua, làm cho thi đua thực sự trở thành ý thức tự giác, trách nhiệm và việc làm thường xuyên của mỗi cấp, mỗi ngành, cơ quan, đơn vị và cá nhân, tạo động lực góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội của đất nước theo Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội của Đảng bộ TP lần thứ XI tiến tới chào mừng Đại hội Đảng bộ TP lần thứ XII, Đại hội thi đua yêu nước TP lần thứ VIII, kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Hội đồng Thi đua - Khen thưởng các cấp xác định rõ các nội dung, nhiệm vụ trọng tâm, các giải pháp chủ yếu nhằm đổi mới, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua và công tác khen thưởng, tổ chức triển khai, đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc thực hiện Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ, Quyết định số 4474 và Quyết định số 132 của UBND TP; phát hiện, biểu dương, khen thưởng kịp thời và nhân rộng các điển hình tiên tiến trong tổ chức, triển khai thực hiện phong trào thi đua tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, các địa phương, cơ quan, đơn vị và các tầng lớp Nhân dân để tiếp tục phấn đấu, thi đua hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ những năm tiếp theo; đề xuất, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Phong trào thi đua.

Thời gian thi đua từ ngày ban hành Kế hoạch đến ngày 31/12/2025. Tổ chức sơ kết trong năm 2023, tổng kết sau khi kết thúc Phong trào thi đua.

Đối tượng thi đua là tập thể: Các sở, ban, ngành, đoàn thể TP, TP Thủ Đức và quận, huyện, cơ quan, đơn vị, tổng công ty, công ty thuộc TP; các cơ quan, đơn vị, các trường học, bệnh viện, phường, xã, thị trấn, hợp tác xã, khu phố, ấp, tổ dân phố, tổ nhân dân, hộ gia đình trên địa bàn TP. Cá nhân: cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ lực lượng vũ trang, người lao động và Nhân dân trên địa bàn TP.

Nội dung thi đua gồm:

1. Tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ Chỉ thị số 19 của Thủ tướng Chính phủ; tập trung xây dựng, hoàn thiện và đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, chính sách, pháp luật về thi đua, khen thưởng trong các cấp, các ngành và Nhân dân.

2. Phát động phong trào thi đua thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp của Quyết định số 4474/QĐ-UBND ngày 31/12/2021 của UBND TP ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội TPHCM 5 năm giai đoạn 2021 - 2025, Quyết định số 132/QĐ-UBND ngày 11/01/2022 của UBND TP ban hành Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội TPHCM giai đoạn 2022 - 2025.

3. Phát huy tinh thần đại đoàn kết toàn dân tộc, thi đua chung sức, đồng lòng, quyết tâm chiến thắng đại dịch COVID-19 theo Quyết định số 1497/QĐ-TTg ngày 10/9/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Minh Thư Liên kết website
6.578.484
Đang truy cập : 12
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn