(Website Văn phòng) – Ngày 11/7, UBND TPHCM đã ban hành quyết định chấm dứt hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ Thành phố thuộc UBND TPHCM được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND TPHCM. Chuyển chức năng, nhiệm vụ quản lý ngân sách Trung ương cấp có mục tiêu để bảo trì đường bộ trên địa bàn TPHCM về Sở Giao thông vận tải.

Thời gian chấm dứt hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM kể từ ngày quyết định này có hiệu lực thi hành.

UBND TP giao Sở Giao thông vận tải chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan xử lý, sắp xếp việc chấm dứt hoạt động Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM.

* Cùng ngày 11/7, UBND TP ban hành quyết định giải thể Hội đồng Quản lý Quỹ bảo trì đường bộ TPHCM được thành lập theo Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 11/2/2014 của UBND TP.

Hai quyết định nói trên có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Minh Thư Liên kết website
7.021.258
Đang truy cập : 30
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn