(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch tổ chức Hội nghị tổng kết 20 năm triển khai chính sách tín dụng ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác theo Nghị định số 78/2002/NĐ-CP ngày 4/10/2002 của Chính phủ trên địa bàn TPHCM.

Hội nghị nhằm tổng kết, đánh giá kết quả đạt được sau 20 năm triển khai chính sách này; xác định vị trí và vai trò của tín dụng chính sách xã hội để đề ra mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp thực hiện hiệu quả trong thời gian tới nhằm góp phần tích cực thực hiện mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững, đảm bảo an sinh xã hội, xây dựng nông thôn mới, ổn định chính trị và phát triển kinh tế - xã hội.

Hội nghị cũng nhằm tập trung tổng kết, đánh giá những mặt được, những tồn tại, hạn chế về cơ chế chính sách, về tập trung nguồn lực, về thực hiện các chương trình tín dụng chính sách xã hội, về tổ chức chỉ đạo, điều hành của các cấp, các ngành trong việc triển khai hoạt động tín dụng chính sách ưu đãi đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách. Trên cơ sở đó, rút ra các bài học kinh nghiệm, đồng thời đưa ra các đề xuất, kiến nghị với cấp có thẩm quyền sửa đổi, bổ sung, hoàn thiện cơ chế chính sách cho phù hợp nhằm nâng cao hơn nữa hiệu quả hoạt động của tín dụng chính sách xã hội.

CKT Liên kết website
7.526.464
Đang truy cập : 139
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn