(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Củng cố và phát triển hệ thống thông tin (HTTT) chuyên ngành dân số tại TPHCM đến năm 2030.

Kế hoạch nhằm phát triển HTTT số liệu dân số theo hướng hiện đại và đồng bộ bảo đảm cung cấp đầy đủ tình hình, dự báo dân số tin cậy phục vụ quản lý nhà nước về dân số góp phần xây dựng, thực hiện chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội của mọi cơ quan, tổ chức, thực hiện thành công Chiến lược Dân số Việt Nam đến năm 2030.

Cụ thể, 100% số xã thực hiện được việc cập nhật thông tin số liệu chuyên ngành dân số trực tiếp vào HTTT và 90% CTV thực hiện cập nhật thông tin số liệu trực tuyến bằng thiết bị di động thông minh đến năm 2030; 100% HTTT bảo đảm an toàn thông tin, an ninh dữ liệu và quyền truy cập, khai thác dữ liệu; 100% cấp huyện được tổng hợp, xử lý, khai thác trực tuyến trên môi trường mạng các chỉ tiêu dân số và phát triển phục vụ chỉ đạo, điều hành, quản lý nhà nước về dân số vào năm 2025, đến cấp xã đạt 100% năm 2030; 80% ngành, lĩnh vực, địa phương sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số trong xây dựng, thực hiện các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch, chương trình, dự án phát triển kinh tế - xã hội vào năm 2025; phấn đấu đạt 100% vào năm 2030 và triển khai rộng rãi các ứng dụng trên thiết bị di động thông minh đáp ứng nhu cầu sử dụng dữ liệu chuyên ngành dân số của các cơ quan, tổ chức trong xã hội đạt ít nhất 5 ứng dụng năm 2025; ít nhất 10 ứng dụng năm 2030.

CKT Liên kết website
7.021.335
Đang truy cập : 107
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn