(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch kiểm tra, khảo sát công tác kiểm soát thủ tục hành chính (TTHC) và đánh giá chất lượng giải quyết TTHC trên địa bàn TP năm 2022.

Kế hoạch nhằm kiểm tra tình hình triển khai thực hiện công tác kiểm soát TTHC, cải cách TTHC tại các cơ quan, đơn vị; phát hiện những tồn tại, hạn chế để kịp thời chấn chỉnh; đánh giá chất lượng giải quyết TTHC tại các cơ quan, đơn vị thực hiện giải quyết TTHC và tham gia vào quá trình hướng dẫn, tiếp nhận, giải quyết, trả kết quả hồ sơ TTHC; phát hiện những mô hình, giải pháp trong giải quyết TTHC để nhân rộng.

Kế hoạch cũng nhằm tăng cường trách nhiệm giải trình của các cơ quan, đơn vị trong công tác tiếp nhận và xử lý triệt để các phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức; giải quyết TTHC cho cá nhân, tổ chức đảm bảo minh bạch, khách quan, công bằng, liên thông, kịp thời, chính xác, không gây phiền hà và nâng cao vai trò, trách nhiệm của thủ trưởng cơ quan, đơn vị trong tổ chức thực hiện giải quyết hồ sơ TTHC tại cơ quan, đơn vị.

Xem chi tiết Kế hoạch tại đây

MCNT Liên kết website
7.021.325
Đang truy cập : 97
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn