(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm và Chương trình công tác năm 2022 của Ủy ban Quốc gia phòng, chống AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TPHCM năm 2022.

Kế hoạch nhằm tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, nâng cao hiệu quả quản lý nhà nước của chính quyền các cấp, trách nhiệm của các cơ quan chức năng và huy động sự tham gia tích cực của cả hệ thống chính trị; đẩy mạnh giáo dục nhận thức cho các tầng lớp nhân dân trong phòng, chống HIV/AIDS và phòng, chống tệ nạn ma túy, mại dâm trên địa bàn TP; nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, tăng cường công tác đấu tranh trấn áp tội phạm và tệ nạn ma túy, mại dâm; nâng cao tỷ lệ đấu tranh khám phá các vụ án về ma túy cao hơn năm 2021.

Kế hoạch cũng nhằm khống chế tỷ lệ nhiễm HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,5%; khống chế tỷ lệ nhiễm mới HIV trong cộng đồng dân cư ở mức 0,03%; tạo môi trường thuận lợi cung cấp các dịch vụ thân thiện, tránh sự kỳ thị, phân biệt đối với người nhiễm HIV/AIDS; bình thường hóa bệnh HIV/AIDS; tiếp tục góp phần giảm tác hại của HIV/AIDS và tăng cường các hoạt động phòng, chống HIV/AIDS hướng đến mục tiêu 95-95-95.

CKT Liên kết website
6.578.454
Đang truy cập : 561
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn