(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Quy chế hoạt động của Tổ Công tác xử lý tình hình giá cả thị trường trên địa bàn TP.

Quy chế này áp dụng cho Tổ Công tác xử lý tình hình giá cả thị trường trên địa bàn TP được thành lập theo Quyết định số 2369/QĐ-UBND ngày 30/6/2021 của Chủ tịch UBND TP.

Tổ Công tác hoạt động theo nguyên tắc đề cao trách nhiệm của Tổ trưởng Tổ Công tác; các thành viên Tổ Công tác làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; làm việc theo nguyên tắc tham mưu UBND TP các biện pháp điều hành, quản lý giá và bình ổn giá các hàng hóa thiết yếu nhằm ổn định tình hình giá cả thị trường trên địa bàn TP, góp phần đảm bảo an sinh xã hội.

Xem chi tiết Quy chế tại đây

HTND Liên kết website
6.575.652
Đang truy cập : 331
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn