(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch bồi dưỡng nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo trên địa bàn  TPHCM giai đoạn 2022 - 2026 nhằm nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ, kỹ năng và hiệu quả xử lý các vấn đề liên quan đến tín ngưỡng, tôn giáo cho cán bộ, công chức làm công tác này; đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ đặt ra trong tình hình mới, góp phần thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về tín ngưỡng, tôn giáo.

Cụ thể, TP sẽ tập huấn, bồi dưỡng, nâng cao kiến thức chuyên sâu, kỹ năng thực tế xử lý các vụ việc có liên quan cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo; tập huấn, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chức làm công tác tín ngưỡng, tôn giáo theo yêu cầu vị trí việc làm đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ trong giai đoạn hiện nay.

NDH Liên kết website
6.575.447
Đang truy cập : 125
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn