(Website Văn phòng) – Theo báo cáo về công tác cải cách hành chính (CCHC) quý I năm 2022, Văn phòng UBND TP đã ban hành 24 văn bản liên quan đến công tác CCHC; xây dựng, ban hành 14 văn bản quy phạm pháp luật theo danh mục phân công và chỉ đạo của cơ quan có thẩm quyền.

Văn phòng đã kiện toàn Ban chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền, đôn đốc công tác CCHC hàng tuần, hàng tháng trong mỗi lần họp giao ban lãnh đạo Văn phòng; ban hành Kế hoạch số 1068/KH-VP ngày 15/2/2022 về duy trì và cải tiến ISO năm 2022.

Văn phòng cũng tổ chức phát động phong trào thi đua, ký kết giao ước thi đua, triển khai đăng ký các danh hiện thi đua, hình thức khen thưởng cho từng đơn vị thuộc Văn phòng. Trong quý I, có 13 tập thể thuộc Văn phòng được UBND TP công nhận là tập thể Lao động xuất sắc; 3 tập thể và 67 cá nhân được UBND TP tặng Bằng khen vì đã có thành tích hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 2 năm liên tục (2020-2021).

Đảng ủy và lãnh đạo Văn phòng luôn quan tâm công tác đào tạo, bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, lý luận chính trị, góp phần nâng cao chất lượng đội ngũ công chức, viên chức nhằm đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới…

Tố Dung Liên kết website
6.989.827
Đang truy cập : 53
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn