(Website Văn phòng) - UBND TP đã quyết định ban hành Kế hoạch phòng, chống thiên tai trên địa bàn TP đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 nhằm nâng cao năng lực chủ động phòng ngừa, ứng phó, khắc phục hậu quả thiên tai, thích ứng với biến đổi khí hậu, giảm thiểu tổn thất về người và tài sản; từng bước nâng cao khả năng quản lý rủi ro thiên tai của TP; cộng đồng, xã hội an toàn trước thiên tai, góp phần phát triển bền vững kinh tế - xã hội, giữ vững an ninh, quốc phòng.

Kế hoạch yêu cầu đánh giá, cập nhật hàng năm về đặc điểm dân sinh, kinh tế - xã hội và cơ sở hạ tầng trong phạm vi quản lý; xác định, đánh giá rủi ro và cấp độ thường gặp đến hoạt động kinh tế - xã hội; xác định nội dung và biện pháp phòng, chống thiên tai phù hợp nhằm giảm thiểu rủi ro, chú ý khu vực nguy hiểm và đối tượng dễ bị tổn thương; xác định phương pháp, cách thức lồng ghép nội dung phòng, chống thiên tai vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội; xác định nguồn lực và tiến độ hàng năm và 5 năm để thực hiện kế hoạch; xác định trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trong việc thực hiện, kiểm tra, theo dõi việc thực hiện kế hoạch và sử dụng nguồn kinh phí có hiệu quả trong việc phòng ngừa, ứng phó và khắc phục hậu quả, tái thiết sau thiên tai; ưu tiên các biện pháp phi công trình, đặc biệt trong việc nâng cao năng lực và nhận thức cho cộng đồng chủ động phòng chống thiên tai.

MCNT Liên kết website
8.475.400
Đang truy cập : 210
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn