(Website Văn phòng) – UBND TP vừa phát động phong trào thi đua “Thực hiện Chương trình phát triển thanh niên TPHCM giai đoạn 2021 - 2030”.

Phong trào thi đua nhằm hình thành nguồn nhân lực trẻ có chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu của quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và góp phần cùng tham gia “xây dựng TP thông minh, phát triển nhanh, bền vững, giữ vững vai trò đầu tàu kinh tế của cả nước”; xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên đủ năng lực, trình độ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ được giao; nâng cao tinh thần trách nhiệm, đạo đức, ý thức phục vụ nhân dân của các cơ quan hành chính; khuyến khích, động viên sự tham gia tích cực của các cơ quan, đơn vị trong thực hiện Chương trình phát triển thanh niên; thông qua phong trào thi đua thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ và giải pháp của Chương trình phát triển thanh niên; đảm bảo có sự phối hợp và huy động đồng bộ của các cấp, các ngành thiết thực, hiệu quả.

Phong trào thi đua gồm các nội dung sau:

1. Gắn phong trào thi đua vào việc triển khai thực hiện Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên TP giai đoạn 2021 - 2030 và việc thực hiện Nghị quyết số 45/NQ-CP ngày 11/9/2009 của Chính phủ theo nội dung yêu cầu tại Nghị định số 13/2021/NĐ-CP  ngày 1/3/2021 của Chính phủ quy định về đối thoại thanh niên; cơ chế, chính sách và biện pháp thực hiện chính sách đối với thanh niên từ đủ 16 tuổi đến dưới 18 tuổi; Quyết định số 1331/QĐ-TTg ngày 24/7/2021 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021 - 2030; Chương trình hành động số 42-CTrHĐ/TU ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Đảng bộ TP thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa; Quyết định số 37/2021/QĐ-UBND ngày 9/9/2021 của UBND TP về ban hành Quy định quản lý nhà nước về thanh niên trên địa bàn TPHCM; Quyết định số 3685/QĐ-UBND ngày 28/10/2021 của UBND TP về ban hành Chương trình phát triển thanh niên Thành phố giai đoạn 2021 - 2030.

2. Thi đua nâng cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu các cơ quan, đơn vị, trách nhiệm của cán bộ, công chức được phân công thực hiện nhiệm vụ quản lý nhà nước về thanh niên theo ngành, lĩnh vực trong việc triển khai, thực hiện Chương trình phát triển thanh niên. Lồng ghép mục tiêu, chỉ tiêu phát triển thanh niên vào Chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của ngành, địa phương và tổ chức, triển khai thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, chỉ tiêu đã đề ra.

3. Thi đua lao động sáng tạo, nghiên cứu khoa học; đề xuất các giải pháp, sáng kiến thiết thực trong việc thực hiện thắng lợi các mục tiêu, chỉ tiêu, nhiệm vụ, giải pháp của Chiến lược phát triển thanh niên Việt Nam, Chương trình phát triển thanh niên của TP gắn với phong trào thi đua yêu nước thiết thực, hiệu quả; huy động sự vào cuộc, tham gia tích cực của các cơ quan, tổ chức trong hệ thống chính trị, tổ chức kinh tế, cơ sở giáo dục, gia đình, xã hội và của thanh niên.     

4. Thi đua nâng cao hiệu lực, hiệu quả trong tham mưu, đề xuất, cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, các cơ chế, chính sách của các Bộ, ngành Trung ương, của TP có liên quan đến thanh niên, góp phần tạo cơ hội, điều kiện để thanh niên được tham gia vào quá trình xây dựng, triển khai thực hiện các Chương trình, Đề án, Dự án có liên quan đến thanh niên do cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện, qua đó thanh niên được rèn luyện, cống hiến và trưởng thành.

5. Thi đua trong công tác tuyên truyền, phổ biến các chính sách, pháp luật đối với thanh niên; nâng cao nhận thức về vị trí, vai trò của thanh niên trong quá  trình xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

NTCN.           Liên kết website
7.527.164
Đang truy cập : 59
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn