(Website Văn phòng) - Văn phòng UBND TP đã có thông báo chỉ đạo chấn chỉnh công tác tham mưu, theo dõi việc thực hiện các văn bản chỉ đạo của Thường trực UBND TP, Ban Cán sự đảng UBND TP.

Theo đó, cán bộ, công chức thực hiện nghiêm các quy định trong việc tham mưu, theo dõi các chỉ đạo của Thường trực UBND TP, Ban Cán sự đảng UBND TP. Nội dung văn bản phải đảm bảo đủ 3 yếu tố: nội dung công việc cụ thể, đơn vị thực hiện, thời gian thực hiện và hoàn thành cụ thể; văn bản phải được đính kèm vào chương trình phần mềm Quản lý văn bản và Hồ sơ công việc; kiểm tra tiến độ, kết quả thực hiện cho đến khi hoàn thành.

Văn phòng UBND TP cũng yêu cầu các đồng chí Lãnh đạo Văn phòng chỉ ký duyệt hồ sơ khi hội đủ 3 yếu tố nêu trên; trưởng các phòng tổ chức quán triệt, triển khai đến toàn thể cán bộ, công chức Quyết định số 4071/QĐ-UBND ngày 25/8/2011, Quyết định 212/QĐ-VP ngày 11/7/2019 và các yêu cầu chỉ đạo trong văn bản này; rà soát kiểm tra “3 yếu tố” trước khi trình lãnh đạo Văn phòng.

Xem toàn văn Thông báo tại đây

CKT Liên kết website
6.989.678
Đang truy cập : 80
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn