(Website Văn phòng) - UBND TP đã ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện “Đề án Chiến lược phát triển ngành văn hóa TPHCM giai đoạn 2020 - 2035”, phân kỳ thực hiện giai đoạn 2022 - 2025.

Kế hoạch nhằm triển khai thực hiện có hiệu quả Đề án gắn với việc thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW ngày 9/6/2014 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa 11 về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước và Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ 11 (năm 2020 - 2025).

Kế hoạch cũng nhằm nâng cao hiệu quả các hoạt động văn hóa, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh, phong phú, phù hợp với bối cảnh phát triển kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế.

HTND Liên kết website
9.661.330
Đang truy cập : 141
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn