(Website Văn phòng) – Văn phòng UBND TP đã ban hành thông báo về việc phân công Khối trưởng các Khối thi đua trực thuộc Văn phòng năm 2023.

Theo đó, Khối trưởng Khối nghiên cứu tổng hợp: Phòng Dự án. Các đơn vị trực thuộc Khối nghiên cứu tổng hợp gồm: Phòng Tổng hợp; Phòng Kinh tế; Phòng Kiểm soát thủ tục hành chính; Phòng Đô thị; Phòng Văn xã; Phòng Nội chính – Pháp chế.

Khối trưởng Khối hành chính: Phòng Hành chính - Tổ chức. Các đơn vị trực thuộc Khối hành chính gồm: Phòng Quản trị - Tài vụ; Trung tâm Tin học; Trung tâm Công báo; Ban Tiếp công dân; Nhà khách Hương Sen.

Thục Duyên Liên kết website
6.575.766
Đang truy cập : 52
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn