(Website Văn phòng) – Theo báo cáo công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2022, Văn phòng UBND TP đã phối hợp tham mưu ban hành 97 văn bản các loại liên quan đến chỉ đạo công tác CCHC trên địa bàn TP và kiểm tra báo cáo kết quả kiểm tra thực hiện CCHC tại các đơn vị thuộc TP.

Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch số 766/KH-VP ngày 28/1/2022 về thực hiện công tác CCHC năm 2022 tại Văn phòng (với 41 nhiệm vụ); công văn số 4152/VP-CCHC ngày 3/6/2022 về việc triển khai thực hiện Chỉ thị số 08/CT-UBND ngày 12/5/2022 của Chủ tịch UBND TP về việc thực hiện hiệu quả CCHC trên địa bàn TP giai đoạn 2022-2025. Các phòng, ban, trung tâm đã tổ chức triển khai đến cán bộ, công chức, viên chức thực hiện nội dung tuyên truyền CCHC theo Kế hoạch tuyên truyền công tác CCHC tại Văn phòng.

Văn phòng UBND TP đã thực hiện được 41/41 nhiệm vụ, trong đó có nhiệm vụ thực hiện hoàn thành, có nhiệm vụ đang còn thí điểm, có nhiệm vụ đã được UBND TP chuyển giao về Sở Thông tin và Truyền thông thực hiện. Trong năm 2022, Văn phòng đã nhận 93.933 văn bản và hồ sơ công việc gửi đến, đã tiếp nhận chuyển xử lý trong nội bộ Văn phòng; đưa công tác trình hồ sơ dự thảo Nghị quyết HĐND TP vào quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn ISO.

Văn phòng UBND TP có 12 sáng kiến, giải pháp được thí điểm, đang triển khai có hiệu quả tại Văn phòng gồm: Phân cấp, ủy quyền cho sở-ngành thực hiện một số thủ tục đầu tư thuộc quyền hạn của Chủ tịch UBND TP và UBND TP; Tham mưu UBND TP ban hành Bộ Chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, ban ngành và địa phương (DCCI) của TP và triển khai đánh giá, đo lường chất lượng quản lý, điều hành kinh tế của các cơ quan hàng năm; Tham mưu quy trình công tác phối hợp giữa Thường trực UBND TP – HĐND TP - UBMTTQ Việt Nam TP; Tham mưu quy trình xử lý các văn bản chỉ đạo, đảng văn của các cơ quan gửi Ban cán sự đảng UBND TP; Tham mưu quy trình xử lý văn bản của Ban cán sự Đảng UBND TP; Ban hành quy định về chế độ báo cáo định kỳ trên địa bàn TP (văn bản quy phạm pháp luật); Quy chế hoạt động của Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả trên địa bàn TP; Quy chế tiếp nhận, xử lý phản ánh kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính, thủ tục hành chính; Quy chế phối hợp trong thực hiện các nhiệm vụ về kiểm soát thủ tục hành chính; Tái cấu trúc, đơn giản hóa TTHC để cung cấp Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4; Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 5157/QĐ-UBND ngày 30/9/2016 của Chủ tịch UBND TP ban hành quy định về thư xin lỗi trong giải quyết thủ tục hành chính trễ hạn; Xây dựng trang Zalo Tiếp công dân.

Về kết quả hoàn thiện thể chế phục vụ xây dựng, phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số và triển khai Đề án xây dựng Thành phố thông minh, Văn phòng UBND TP đã ban hành Kế hoạch ứng dụng CNTT của năm 2022 (Kế hoạch số 1498/KH-VP ngày 4/3/2022); đã từng bước xây dựng và phát triển chính quyền điện tử, chính quyền số phục vụ hiệu quả cho chỉ đạo, điều hành của lãnh đạo UBND TP và lãnh đạo Văn phòng trên môi trường mạng…

Thục Duyên Liên kết website
7.020.874
Đang truy cập : 13
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn