(Website Văn phòng) – Ban Chỉ đạo Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” Thành phố ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2023.

Kế hoạch nhằm tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các nội dung phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” đã được ban hành tại Quyết định số 2865/QĐ-UBND ngày 24/8/2022 của UBND TP; Kế hoạch số 4006/KH-UBND ngày 28/10/2022 của UBND TP về triển khai thực hiện Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ quy định tiêu chí, trình tự, thủ tục xét công nhận đạt chuẩn đô thị văn minh; gắn với thực hiện có hiệu quả chủ đề năm 2023 của Thành phố.

Nâng cao chất lượng hoạt động phong trào với việc xây dựng nếp sống văn minh đô thị - mỹ quan đô thị và xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh thực hiện xã hội hóa hoạt động văn hóa, thể thao ở cơ sở; tổ chức tập huấn, hướng dẫn nghiệp vụ, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chuẩn văn hóa đảm bảo đúng thực chất, thiết thực; kết nối lồng ghép nhiều nội dung trong phong trào với các chương trình, nội dung khác nhằm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, xã hội của địa phương, đơn vị.

Kế hoạch cũng nhằm gắn kết và phát huy vai trò của Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” các cấp trong việc xây dựng Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên địa bàn TP; xây dựng “Gia đình hạnh phúc” giai đoạn 2021 - 2030 trên địa bàn TP; xây dựng lối sống, nếp sống văn hóa, giao tiếp văn hóa ứng xử.

Minh Thư Liên kết website
9.661.305
Đang truy cập : 116
/portal/Home/Gop-y/default.aspx
/portal/home/photos
http://huongsenhotel.com.vn